Chwe phwnc fydd yn newydd i ti yn yr ysgol uwchradd

Un o’r pethau gorau am ddechrau yn yr ysgol uwchradd yw y byddi di’n gallu astudio llwyth o bynciau newydd cyffrous. Mae’n debyg y byddi di mewn ystafell wahanol ar gyfer pob pwnc, ac yn aml bydd ganddyn nhw enwau gwahanol i’r pethau ddysgaist ti yn yr ysgol gynradd.

Ond paid â phoeni – does neb yn disgwyl i ti wybod popeth. Rydyn ni wedi paratoi canllawiau i ti ar rai o’r pynciau y byddi di efallai heb ddod ar eu traws nhw o’r blaen.

Gwyddoniaeth wedi’i rhannu’n dri phwnc

Yn yr ysgol uwchradd, mae Gwyddoniaeth wedi’i rhannu’n dri phwnc i ti eu darganfod – Bioleg, Cemeg a Ffiseg. Mi gei di wneud llawer mwy o arbrofion nag yn yr ysgol gynradd, a defnyddio pethau newydd fel llosgwyr Bunsen, foltmedrau a dysglau petri. Bydd rhaid cofio gwisgo dy gôt labordy a gogls!

Paid â mentro hyn gartref!

Ieithoedd Tramor Modern

Efallai dy fod ti wedi cael ambell wers iaith o’r blaen, ond fe gei di gyfle i wella dy sgiliau go iawn wrth wneud ieithoedd tramor modern (ITM) yn yr ysgol uwchradd. Dydy pob ysgol ddim yn dewis yr un ieithoedd ac mi allai fod yn wahanol i beth y buost ti’n ei astudio yn yr ysgol gynradd, o Ffrangeg i Sbaeneg a hyd yn oed Mandarin. Cer i’n tudalen ITM i weld be ’di be.

Pa ieithoedd wnei di roi cynnig arnyn nhw?

Hanes

Gan edrych yn ôl o’r presennol yr holl ffordd i Brydain Ganoloesol, bydd Hanes yn yr ysgol uwchradd yn dangos i ti sut mae digwyddiadau’r gorffennol wedi siapio’r byd rydyn ni’n byw ynddo nawr. Gallet ti ddysgu am bethau fel rhyfeloedd byd a’r chwyldro diwydiannol. Efallai y bydd hyd yn oed mwy o dripiau ysgol i safleoedd hanesyddol neu amgueddfeydd lleol nag a gest ti yn yr ysgol gynradd!

Yn dod yn fuan i dy stafell ddosbarth di... (Hanes, hynny yw, nid y Llychlynwyr!)

Cyfrifiadureg

Mae Cyfrifiadureg yn debyg i TGCh yn yr ysgol gynradd, ond yn fwy manwl. Byddi di’n dysgu sgiliau i fedru rhaglennu systemau newydd a deall sut mae cyfrifiaduron yn gweithio: sgiliau y gelli di’u defnyddio i wneud gemau a gwefannau. Pa mor cŵl ydy hynny? Rwyt ti’n siŵr o ganfod help ar gyfer dy waith cartref neu brofion gyda’n canllawiau CA3 Cyfrifiadureg.

Mae llunio cod cyfrifiadurol yn help i greu gwefannau a gemau.

Daearyddiaeth

Awydd crwydro’r byd? Daearyddiaeth yw’r pwnc sy’n astudio lleoedd, pobloedd a diwylliannau gwahanol, felly byddi di’n mynd ar daith o amgylch y byd yn dy ystafell ddosbarth. Bydd rhai ysgolion uwchradd yn edrych ar y ddaear mewn mwy o fanylder, gyda Daeareg, math o Ddaearyddiaeth sy’n astudio sut y mae creigiau a’r tir yn newid dros amser.

Mae Daearyddiaeth yn bwnc gwych ar gyfer darganfod mwy am y byd.

Cymraeg - Iaith a Llenyddiaeth

Fel mae Gwyddoniaeth yn cael ei rhannu’n Fioleg, Cemeg a Ffiseg, yn yr ysgol uwchradd bydd Llythrennedd yn troi’n Cymraeg (Iaith) a Chymraeg (Llenyddiaeth). Mae’n debyg y byddi di’n astudio’r ddau bwnc (Iaith a Llên) mewn un dosbarth Cymraeg ar ddechrau’r ysgol uwchradd, ond er gwybodaeth i ti, mae Iaith yn helpu gyda llefaru ac ysgrifennu creadigol ac mae Llenyddiaeth yn delio gyda deall llyfrau, barddoniaeth a dramâu. Rydyn ni wedi llunio canllawiau newydd grêt ar CA3 Cymraeg os wyt ti am achub y blaen!

Mi fyddi di’n darllen llwyth o storïau newydd yn yr ysgol uwchradd.

Dyna ni felly – mae’r ysgol uwchradd yn llawn cyfleon newydd a chyffrous i ddysgu am y byd o dy gwmpas. Cofia gael golwg ar ein adnoddau CA3 i gael help gyda dy waith cartref a pharatoi ar gyfer profion yn y dosbarth. Pob hwyl!

Ffrindiau
Gwaith ysgol
Dechrau Ysgol Uwchradd – Tudalen hafan