Ffi’r Drwydded

 

Mae angen i bob un yn y DU sydd yn gwylio neu'n recordio teledu wrth iddo gael ei ddarlledu fod â thrwydded teledu. Mae hyn yn cynnwys teledu ar gyfrifiaduron, ffonau symudol, peiriannau recordio DVD/fideo a chyfarpar arall. Mae'r BBC yn defnyddio'r incwm o ffi'r drwydded i dalu am ei raglenni a'i wasanaethau.

Mae'r Llywodraeth yn pennu lefel ffi'r drwydded. Yn 2010 penderfynodd y Llywodraeth rewi ffi'r drwydded ar £145.50 tan ddiwedd cyfnod Siarter cyfredol y BBC.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn cynnal trafodaethau gyda'r Llywodraeth ynghylch lefel ffi'r drwydded ac unrhyw newidiadau cyfreithiol y bydd angen eu gwneud, er enghraifft, er mwyn galluogi'r BBC i ddefnyddio incwm ffi'r drwydded ar gyfer pwrpasau newydd.

Mae'r Ymddiriedolaeth hefyd yn gyfrifol am oruchwylio trefniadau casglu ffi'r drwydded a benderfynwyd gan reolwyr y BBC, gan sicrhau eu bod yn “effeithlon, priodol a chymesur”. Roedd hwn yn gyfrifoldeb newydd i gorff rheoli'r BBC a nodwyd, am y tro cyntaf, yn Siarter Frenhinol 2006. Mae'r Ymddiriedolaeth yn adrodd am drefniadau casglu ffi'r drwydded bob blwyddyn yn yr Adroddiad Blynyddol; ac yn 2008-09 cynhaliwyd arolwg manylach gan yr Ymddiriedolaeth. Gellir darllen mwy am hynny trwy ddilyn y ddolen isod.

Mae'r Ymddiriedolaeth hefyd yn gyfrifol am wrando ar apeliadau parthed materion trwyddedu teledu gan bobl sydd yn anhapus am y modd y cafodd eu cwyn ei thrin gan reolwyr y BBC.