The public gets its say on BBC and S4C operating agreement

Date: 10.08.2012     Last updated: 08.09.2016 at 12.09

The BBC Trust and S4C Authority today (Friday 10 August) launched a public consultation on the Operating Agreement which sets out the relationship between the two broadcasters once the majority of S4C’s funding comes from the licence fee from April 2013.

The public consultation, launched at the National Eisteddfod in the Vale of Glamorgan, invites individuals and groups to express their views on the Operating Agreement over the next 10 weeks with a closing date of Tuesday 23 October.

In October 2010 the Secretary of State for Culture, Media and Sport, Jeremy Hunt, announced that the majority of S4C’s income from 2013 would come from the licence fee.

Following that, in October 2011 the S4C Authority and BBC Trust reached an agreement, effective from 2013, to ensure that S4C’s editorial and managerial independence is protected and to safeguard appropriate accountability to the BBC Trust for licence fee funding spent by the channel. The consultation seeks the views of the public on whether the Operating Agreement, which will be the key accountability document between the BBC Trust and S4C, accurately reflects the agreement reached in 2011.

The BBC National Trustee for Wales, Prof Elan Closs Stephens, said:

“My main priority is to help S4C to provide the best possible programmes for Welsh speaking audiences, while safeguarding S4C’s editorial independence and ensuring that licence fee money is spent wisely.  This new agreement between the BBC and S4C builds on the last thirty years of a successful partnership between us.”

Huw Jones, Chair of the S4C Authority, added:

“I believe that the Operating Agreement provides reassurance that S4C’s future and its ability to act independently have been secured, while ensuring appropriate accountability to the BBC Trust for use of the licence fee.” 

Notes to editors:

  1. The consultation will be launched by S4C Chair Huw Jones and BBC National Trustee for Wales, Prof Elan Closs Stephens, at 11am at the S4C pavilion, National Eisteddfod of Wales, Llandow, Vale of Glamorgan
  2. More information about the National Eisteddfod can be found at http://www.eisteddfod.org.uk/english/
  3. The consultation begins on Friday 10th August and closes on 23rd October. The public can contribute to the consultation here from Friday 10th August 2012.

Heddiw (dydd Gwener 10 Awst) mae Ymddiriedolaeth y BBC ac Awdurdod S4C wedi lansioymgynghoriad cyhoeddus ar y Cytundeb Gweithredu sydd yn amlinellu’r berthynas fydd rhwng y ddau ddarlledwr unwaith y daw mwyafrif cyllid S4C o ffi’r drwydded o fis Ebrill 2013.

Mae’r ymgynghoriad cyhoeddus, a lansiwyd yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mro Morgannwg, yn gwahodd unigolion a grwpiau i fynegi eu barn ar y Cytundeb Gweithredu dros y 10 wythnos nesaf, gyda dyddiad cau ar ddydd Mawrth 23 Hydref.

Ym mis Hydref 2010 cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon, Jeremy Hunt, y byddai mwyafrif incwm S4C yn dod o Ffi’r Drwydded o 2013.  

Yn dilyn hynny, ym mis Hydref 2011, daeth Awdurdod S4C ac Ymddiriedolaeth y BBC i gytundeb, a fyddai’n weithredol o 2013, er mwyn sicrhau bod annibyniaeth golygyddol a rheolaethol gwasanaeth S4C yn cael ei warchod ac yn sicrhau atebolrwydd addas i Ymddiriedolaeth y BBC ar gyfer y cyllid Ffi Trwydded i’r sianel.  Mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn i’r cyhoedd farnu a yw’r Cytundeb Gweithredu, a fydd y ddogfen atebolrwydd allweddol rhwng Ymddiriedolaeth y BBC ac S4C, yn adlewyrchu’n gywir y cytundeb a wnaethpwyd yn 2011 ai peidio.

Dywedodd Ymddiriedolwr Cenedlaethol y BBC dros Gymru, yr Athro Elan Closs Stephens:

“Fy mhrif flaenoriaeth yw helpu S4C i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl i gynulleidfaoedd Cymraeg eu hiaith a diogelu annibyniaeth golygyddol S4C tra ar yr un pryd sicrhau bod cyllid ffi’r drwydded yn cael ei wario yn ddoeth. Mae’r cytundeb newydd hwn rhwng y BBC ac S4C yn adeiladu ar bartneriaeth llwyddiannus rhyngom dros y 30 mlynedd diwethaf.”

Ychwanegodd Huw Jones, Cadeirydd Awdurdod S4C:

“Rwy’n credu bod y Cytundeb Gweithredu yn rhoi sicrwydd bod dyfodol S4C a’i gallu i weithredu’n annibynnol wedi’u diogelu, tra’n sicrhau atebolrwydd priodol i Ymddiriedolaeth y BBC dros y defnydd o ffi’r drwydded.”

Nodiadau i olygyddion:

  1. Gellir gweld y Cytundeb Gweithredu a’r ymgynghoriad yma  
  2. Caiff yr ymgynghoriad ei lansio gan Gadeirydd S4C, Huw Jones ac Ymddiriedolwr Cenedlaethol y BBC dros Gymru, yr Athro Elan Closs Stephens, am 11am ym mhafiliwn S4C, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llandŵ, Bro Morgannwg  
  3. Mae sefyllfa gryno partneriaeth y BBC ac S4C ar gael http://www.s4c.co.uk/production/downloads/c_S4C_governance_position_summary.pdf