BBC Scottish Symphony Orchestra

Ceòl Trond Kverno aig BBC Scottish Symphony Orchestra

(Gach pìos obrach bho BBC Scottish Symphony Orchestra le Trond Kverno)
    Chan eil càil ùr no ri thighinn bho Trond Kverno