Uburyo bwo gukora Facebook imbona nkubone

Facebook mu buryo bw’imbona nkubone igushoboza gushyikirana n’abagukuriye mu buryo bw’ako kanya. Abagukurikiye barabimenyeshwa igihe uri gukoresha uburyo bw’imbona nkubone, kugira ngo babe bakurikira ibyo uri gutangaza kandi babe babigiramo uruhare. Uburyo bw’imbona nkubone ni n’uburyo ntamakemwa bwo gutangaza inkuru y’ingenzi ibaye ako kanya. Bruno Garcez, ukuriye ishami ry’inkuru zo kuri interineti muri BBC World Service ryibanda kuri Aziya y’iburasirazuba, arakugira inama.

Imwe mu mbogamizi nyinshi za Facebook mu buryo bw’imbona nkubone ubundi igaragara nk’iyoroshye kandi igiye umujyo umwe, ni uko ugomba gutuma imera ku buryo abantu bagira umwete wo kuyitangaho ibitekerezo muri icyo gihe na none ugakomeza wibutsa ingingo nyamukuru mu gihe cyose amakuru ari bumare. Impamvu nuko bishoboka cyane ko abantu batangira gukurikira amakuru mu bihe bitandukanye, rero ni ingenzi cyane ko batiyumva nk’abatakaye igihe batangiye gukurikira amakuru.

Kubera ko uba ari wowe uri gutangaza amakuru kandi ukaba ari nawe “sura” igaragara muri ayo makuru ari gutambuka mu buryo bw’imbona nkubone mu gihe nyirizina ari kuba, ugomba gukora kuburyo abantu basobanukirwa neza ibyo uri kuganiraho kandi ukanatuma bakomeza gukurikira mu gihe kirekire gishoboka.

Muri iki cyiciro gikubiyemo ibikuyobora byacu mu gukoresha Facebook mu buryo bw’imbona nkubone, umuyobozi w’ishami ry’inkuru zo kuri interineti muri BBC World Service ryibanda kuri Aziya y’iburasirazuba aragaragaza ukuntu kuba hari umuntu ugaragara atangaza amakuru, uburyo anyura abamukurikiye n’ukuntu yiteguye ari ingenzi cyane mu gihe uri gutangaza amakuru kuri Facebook mu buryo bw’imbona nkubone.

Reba uko bakoresha Facebook imbonankubone: Igice cya mbere

Aho abakozi binjirira

Nyabuneka ihangane mu gihe tugenzura ko uri ku murongo wa BBC

Ihangane, ntitwashoboye kwemeza ko uri ku murongo wa BBC

  • Nyabuneka genzura ko uri ku murongo wa BBC
  • Nyabuneka genzura niba umurongo uri gushaka ari wo
Funga ukomeze

Uremewe ku murongo wa BBC

Funga ukomeze