Imvugo idahengamye

Gutoranya amajambo akoreshwa ku munyamakuru, kugirango yirinde kumvikana nk'uhengamiye ku ruhande uru canke ruriya, bituma abantu benshi biyumva kandi bisanga mu vyo avuga, kandi bikagaragaza ukudahengama kwiwe.

Imvugo idahengamye

Itangazamakuru canke gushikiriza amakuru bigizwe no gukoresha amajambo. Niyo mpamvu gutoranya amajambo ahuye n’imvugo ihuza abakumva benshi nkúmunyamakuru bisaba kwitonderwa.

Mu vyo umunyamakuru yitwararika, ubwa mbere n’ukumenya ko amajambo yahisemwo gukoresha abenshi mu bamukurikira bayasobanukiwe, baba abakuze canke abana, abize canke abatize. Ikindi kandi n’ukwihweza niba ata bahava biha ayo majambo isinguro utifuza, biturutse ku vyiyumviro biri inyuma y’ikoreshwa ryayo. Imvugo rero ihuza bose, yo hagati na hagati, niyo umunyamakuru yama yitwararitse.

Nk’akarorero, mu congereza bakunze gukoresha ijambo “women” mu kuvuga umuntu w’igitsina gore, batarinze kwibanda ku myaka yiwe, aho bafata muri rusangi abagore n’abakobwa. Wewe niba utazi neza urugero barimwo, canke bavanze abagore nábakobwa, wokoresha ijambo “abantu b’igitsinagore”.

Utundi turorero dushobora gufatirwako n’amajambo ashobora kubonwa na bamwe nk’imvugo ihengamye, canke arenza urugero, canke ndetse ityoza igice kimwe c’abantu.

Niyo mpamvu hari amajambo yakoreshwa kera mudakunze kumva mu makuru ya BBC.

Abantu basidukanye n’iyonka mu kwitabira amatora/ abantu bagiye mu matora ari benshi.

Birasanzwe mu bihe bimwe bimwe ko umunyamakuru asubiramwo amajambo ashobora kubonwa nkúko afise aho yegamiye mu gihe ashikiriza iciyunviro c’uwundi muntu. Kuko nimba uwo muntu ashaka guserura aho ahengamiye, umunyamakuru ntamunigana ijambo.

Akarorero:

1. Abansi b'ibigihugu

2. Inyankaburundi

3. Ibinywamaraso

4. Ba mpemuke ndamuke

Amajambo nka bene ayo yarigeze gukoreshwa n'abari ku buteegtsi bashaka kwerekana uko bafata abo batavuga rumwe canke ababarwanya, canke n'abo barwanya leta bashaka kwerekana ko ivyiyumviro vyao bitandukanye nayo. Imvugo nk'iyi ntikwiye kwiganwa n'umunyamakuru, kuko bituma agaragara nk'uwucira urubanza abafise ivyiumviro vyo kuruhande kanaka.

Imvugo ibereye ku munyamakuru n'iyidacira imanza abandi canke ngo igire uwo ikumira.

Abakozi binjirira aha

Ihangane mu gihe dupina nimba washitse ku muhora w’indani wa BBC

Tubabarire, ntitwashoboye kwemeza nimba ari ku muhora w’indani wa BBC

  • Tugusavye kuraba nimba washitse ku muhora w’indani wa BBC
  • Tugusavye kuraba nimba umurongo ugerageza kujaho ariwo.
Ugara ubandanye

Uremejwe ku muhora wa BBC

Ugara ubandanye