Discover, Learn, Grow

Training and development designed to support the BBC and the wider industry to inform, educate and entertain

ဘီဘီစီဝန်ထမ်းများ ဝင်ကြည့်ရန်

ဘီဘီစီဌာနတွင်း နက်ဝပ်နှင့် သင်ချိတ်ဆက်ထားခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးနေပါသည်။ ခေတ္တစောင့်ပါ။

ဘီဘီစီဌာနတွင်း နက်ဝပ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားမှု မတွေ့ရပါ။

  • ဘီဘီစီဌာနတွင်း နက်ဝပ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားခြင်း ရှိမရှိ စစ်ကြည့်ပါ။
  • မိမိသွားကြည့်ချင်သော လင့် မှန်မမှန်စစ်ကြည့်ပါ။
ပိတ်ပြီး ဆက်ကြည့်ရန်။

နက်ဝပ်ချိတ်ဆက်မှုကို အတည်ပြုနိုင်ပါပြီ။

ပိတ်ပြီး ဆက်ကြည့်ရန်။