This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.
BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
Spacer image
انگليسی برای مبتديان
Spacer image
با دنبال کردن پنج درس زير، زبان انگليسی لازم برای سوال کردن و بيان منظور خود را ياد می گيريد. برای استفاده از اين درس ها به برنامه Flash Player6 نياز داريد. arrowبرگشت به صفحه نخست
arrowالفبا
arrowآنچه ياد گرفته ايم
arrowبرنامه Flash Player 6 را از اينجا بگيريد
Spacer image
Unit 1 logo
 
درس 1 - سلام و احوال پرسی
 
در اين درس ياد می گيريد چگونه خود را معرفی و به طور خودمانی سلام و احوال پرسی کنيد.
Show English logo متن درس همراه با صدا Practise English logo تمرين
Unit 2 logo
 
درس 2 - کجا زندگی می کنيد
 
بگوئيد و بپرسيد: اهل کجا هستيد و کجا زندگی می کنيد.
Show English logo متن درس همراه با صدا Practise English logo تمرين
Unit 3 logo
 
درس 3 - خانواده
 
درباره اعضای خانواده خود بگوئيد و از ديگران سوال کنيد.
Show English logo متن درس همراه با صدا Practise English logo تمرين
Unit 4 logo
 
درس 4 - شماره تلفن
 
اعداد ۱ تا ۱۰ و رد و بدل کردن شماره تلفن را به سبک انگليسی ياد بگيريد.
Show English logo متن درس همراه با صدا Practise English logo تمرين
Unit 5 logo
 
درس 5 - مشاغل
 
ضمن آشنا شدن با يکديگر از شغل هم باخبر شويد.
Show English logo متن درس همراه با صدا Practise English logo تمرين
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران