Gwybodaeth: Fi Fach - Penigamp


Dewiswch eich cymeriad Fi Fach a dysgwch sut i greu brawddegau yn Gymraeg!

Sut i chwarae

Dewiswch gymeriad Fi Fach, yna dewiswch naill ai'r adran Ymarfer neu Chwarae yng Ngêm 1 neu Gêm 2.

  • Ymarfer: Dysgwch sut i greu brawddegau yn Gymraeg drwy glicio ar yr opsiynau ar y sgrîn. Wedyn darllenwch a gwrandewch ar eich brawddeg. Gallwch chi ymarfer mor aml ag yr ydych yn dymuno.

  • Chwarae: Cliciwch ar y botwm CHWARAE i glywed brawddeg. Yna ewch ati i greu brawddeg sy'n cyfateb. Cliciwch ar y botwm NESAF i weld os ydy'r frawddeg yn gywir. Os nad ydych chi'n llwyddo y tro cyntaf, cliciwch ar y botwm CEISIWCH ETO neu GWELD YR ATEB. Gallwch chi greu a gwrando ar gynifer o frawddegau ag yr ydych yn dymuno.

Gallwch wrando ar y brawddegau eto drwy symud y llygoden dros y testun. Hefyd, clywir fersiwn y De a fersiwn y Gogledd ar gyfer y trydydd person unigol gwrywaidd (fe/fo).

Cliciwch yma i fynd i weithgaredd Fi Fach

Cysylltiad â'r cwricwlwm

Er bod y gweithgaredd yn addas ar gyfer plant 7-11 oed sy'n dysgu Cymraeg Ail Iaith yng Nghyfnod Allweddol 2, gan ddibynnu ar allu, mae'r iaith yng Ngêm 1 yn fwy addas ar gyfer myfyrwyr 7-9 oed, a Gêm 2 yn fwy addas ar gyfer plant 9-11 oed.

  • Gêm 1: yn helpu myfyrwyr ifainc i greu brawddegau cadarnhaol a negyddol gan ddefnyddio'r ferf hoffi. Gan ganolbwyntio ar y person cyntaf unigol, y trydydd person unigol (gwrywaidd a benywaidd) a'r person cyntaf lluosog, mae'r gêm hon yn helpu myfyrwyr gyda strwythur gramadeg y Gymraeg, gan ddefnyddio'r themâu Anifeiliaid Anwes, Hobïau a Bwyd.

  • Gêm 2: yn helpu myfyrwyr ifainc i greu brawddegau cadarnhaol a negyddol gan ddefnyddio'r ferf hoffi. Gan ganolbwyntio ar y person cyntaf unigol, y trydydd person unigol (gwrywaidd a benywaidd) a'r person cyntaf lluosog, mae'r gêm hon yn helpu myfyrwyr gyda strwythur gramadeg y Gymraeg, gan ddefnyddio berfau pob dydd yn yr amser presennol, dyfodol a gorffennol.


Yn yr ystafell ddosbarth

Gellir defnyddio Fi Fach yn annibynnol neu fel gweithgaredd dosbarth. Isod, ceir detholiad o'r geiriau a ddefnyddir yn y gêm.

Gan ddefnyddio'r opsiwn sgrîn lawn ar y bwrdd gwyn rhyngweithiol, dangoswch i'r dosbarth sut i chwarae'r gêm. Nawr, rhowch y myfyrwyr mewn parau neu grwpiau bach a gofynnwch iddyn nhw edrych ar yr adran Ymarfer yn unig yng Ngêm 1.

Pan ydych chi'n hyderus fod y myfyrwyr wedi dysgu ystyr y geiriau a strwythur y frawddeg, gofynnwch iddyn nhw symud ymlaen i'r adran Chwarae yng Ngêm 1. Yn yr un modd, ac yn dibynnu ar allu a/neu oedran y myfyrwyr, gwnewch yr un peth ar gyfer Gêm 2.

Pan ydych chi'n hapus fod y myfyrwyr yn hyderus yn defnyddio'r gêm rhyngweithiol i greu brawddegau, gofynnwch iddynt greu cardiau fflach i ddyblygu'r rheiny yn Fi Fach, er mwyn creu eu brawddegau eu hunain, heb gymorth y cyfrifiadur. Efallai byddant yn dymuno creu eu brawddegau eu hunain gan ddefnyddio enwau gwahanol sy'n cyd-fynd â'r themâu sy'n bodoli eisoes (ee bochdew, cath, pysgodyn aur ar gyfer y thema Anifeiliaid Anwes). Neu yn hytrach, gofynnwch iddynt greu brawddegau newydd sbon gan ddefnyddio geirfa a themâu cwbl wahanol.

Cymraeg Saesneg
hoffi to like
pêl-droed football
gwylio teledu to watch television
beicio to cycle
siocled chocolate
sglodion chips
ffrwythau fruit
llygoden mouse
ci dog
neidr snake
ysgytlaeth milkshake
anrheg gift, present
esgidiau shoes
iogwrt yoghurt
hufen iâ ice-cream
het hat
siaced jacket
sgarff scarf
Cymraeg Saesneg
gitâr guitar
gêm gyfrifiadur computer game
ffilm film
gêm rygbi rugby game
teledu television
ysgol school
parti pen-blwydd birthday party
sinema cinema
prynu to buy
bwyta to eat
gwisgo to wear
chwarae to play
gwylio to watch
mynd to go
ddoe yesterday
heddiw today
yfory tomorrow


Copyright © 2015 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.