BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

16 October 2014
Catchphrase, Dyma'r NewyddionCatchphrase

BBC Homepage
Wales Home
Learn Welsh


Catchphrase

Ysbyty Brynaber

Original Catchphrase

Cam ymlaen

The Lloyds

Dyma'r Newyddion

Grammar

Message board


Contact Us

lesson, gwers
BWLETIN 5
raGwrandewch
Cwestiynau
Geirfa


1. Yn Llys y Goron, Caerdydd, cafwyd arolygydd gwasanaethau cymdeithasol yn ddi - euog o bedwar cyhuddiad yn ei erbyn. Mae John Davies yn dal i wynebu chwe cyhuddiad arall o greulondeb tuag at blant mewn Cartref Plant yng Nghaerdydd yn yr wythdegau.

2. Mae Heddlu De Cymru wedi cyhoeddi enw'r wraig y cafwyd hyd i'w chorff ym Mhencoed fore Sadwrn. Roedd Brenda Cummings yn bedwar deg chwech blwydd oed ac yn byw yn y pentref. Mae plismyn yn holi dyn pedwar deg a thri oed ynglŷn â'r digwyddiad.

3. Cafodd dyn ei arestio gan dditectif sy'n ymchwilio i lofruddiaeth Wendy Power yn ei chartref yn Birmingham dros y penwythnos. 'Dyw enw'r dyn ddim wedi'i gyhoeddi eto ond mae'n cael ei gadw yn y ddalfa.

SYLWCH
Mae eitemau am achosion llys yn ymddangos yn rheolaidd mewn bwletinau newyddion. Felly mae'n bwysig dysgu'r eirfa arbenigol sy'n ymwneud â'r pwnc. Mae pob eitem yn y bwletin uchod yn ymwneud ag achosion llys.

4. Yn Llys y Goron, Preston, parhau mae achos yn erbyn y meddyg teulu, Harold Shipman, sy'n gwadu iddo ladd pymtheg o wragedd oedd dan ei ofal.

5. Cafodd gŵr o Fryste ei garcharu am dair blynedd am storio miloedd o luniau pornograffig yn ei gyfrifiadur. Roedd Michael Durham wedi codi'r lluniau o'r rhyngrwyd.

6. Fe fydd achos James Hanratty, gafodd ei grogi ym mil naw chwech dau, yn cael ei ystyried gan y Llys Apêl eto. Yn yr achos gwreiddiol roedd Hanratty wedi gwadu ei fod yn llofrudd - gan ddweud ei fod yn aros yn y Rhyl pan ddigwyddodd y drosedd.

7. Ymddangosodd tri llanc gerbron Llys yr Ynadon yn Coventry ar gyhuddiad o dorri'r heddwch. Fe gawson nhw eu harestio yn dilyn ffrwgwd yn y dre' wedi i'r tim pêl droed lleol golli'r gêm ddydd Sadwrn.

8. Mewn achos llys yn Croydon cafodd gŵr ifanc ei ddedfrydu i chwe mis o garchar am ymosod ar wraig oedranus ar y stryd a lladrata' i bag llaw.

9. Mae gwraig o Lansawel ger Abertawe wedi methu yn ei hymgais i erlyn y rhai mae hi'n credu oedd yn gyfrifol am farwolaeth ei brawd. Bu farw Ryan Preece, oedd yn gweithio i gyngor Castell Nedd a Port Talbot wedi iddo arogli nwyon gwenwynig mewn ffos garthffosiaeth. Roedd Karen Stacey wedi gofyn i'r Uchel Lys gynnal adolygiad barnwrol o'r achos.

10. Mae gŵr sydd wedi ei gyhuddo o osod bom ffug mewn banc yn Llandudno wedi ymddangos gerbron Llys y Goron Yr Wyddgrug. Gohiriwyd y gwrandawiad am fis er mwyn rhoi amser i baratoi adroddiadau seiciatryddol arno.

language tools
dictionary
Help / Cymorth
grammar
A comprehensive print-out grammar guide

links
The best of the rest for learning Welsh online

BBC Vocab: A Window into Welsh. Have trouble understanding Welsh on the web? Here's the answer.

Sites in Welsh for your kids
Bobinogi
Tweenies Cymraeg
Celtiaid yr Oes HaearnAbout the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy