BBC HomeExplore the BBC
This page hasn't been updated for a whileWe've left it here for reference.More information

24 July 2014
Accessibility help
Text only
Catchphrase, Dyma'r NewyddionCatchphrase

BBC Homepage
Wales Home
Learn Welsh


Catchphrase

Ysbyty Brynaber

Original Catchphrase

Cam ymlaen

The Lloyds

Dyma'r Newyddion

Grammar

Message board


Contact Us

Like this page?
Send it to a friend!

 
lesson, gwers
BWLETIN 2
raGwrandewch
Cwestiynau
Geirfa


1. Agorwyd a gohiriwyd y cwest i farwolaeth y cyn dditectif Gwilym Evans o Hen Golwyn. Cafwyd hyd i gorff Mr Evans brynhawn ddoe ar ôl i'r car yr oedd yn ei yrru gael ei ganfod gan fachgen deg oed wrth droed Bwlch yr Oernant. Yn ei ymyl roedd ei wyr, Liam, yn fyw ac yn iach. Yn ôl y pathelegydd bu farw Gwilym Evans o anafiadau i'w ben.

2. Cofnodwyd rheithfarn o hunanladdiad yn achos offeiriad o Gasgwent a ganfuwyd yn farw ar greigiau yn Sir Benfro. Clywodd y cwest yn Hwlffordd ei bod yn debygol fod y Canon Peter Edwards wedi'i daflu'i hun oddi ar glogwyn yn Aber Bach ddechrau mis Mai eleni.

3. Mewn cwest yn y Rhyl i farwolaeth mam ifanc o St. Albans, cofnododd y Crwner reithfarn o farwolaeth trwy anffawd. Bu farw Linda Bolt mewn damwain ffordd fis Gorffennaf diwetha'.

SYLWCH
Mae eitemau am gwest yn digwydd yn aml iawn mewn bwletinau newyddion, felly mae'n bwysig dysgu'r eirfa.
Mae pob un o'r eitemau yn y bwletin uchod yn sôn am gwest.

4. Mae ymchwiliad wedi dechrau i farwolaeth babi pymtheng mis oed o Landrindod. Credir iddo foddi mewn tanc dyr yng ngardd ei gartre'. Cafodd y cwest i farwolaeth Owen Micah ei agor a'i ohirio. Bydd patholegydd arbenigol yn cynnal archwiliad post mortem ar y corff ddydd Gwener.

5. Mewn cwest yn y Drenewydd, cofnodwyd bod dau ddyn a dynes wedi marw trwy ddamwain ar ôl i'r awyren roedden nhw'n teithio ynddi ddisgyn ar fynydd y Berwyn ym mis Chwefror. Clywodd y cwest bod yr awyren yn hedfan yn isel iawn ychydig cyn y drychineb.

6. Cofnodwyd rheithfarn o farwolaeth trwy ddamwain yn achos y babi o Gaerffili a gafodd ei ladd gan gi Alsatian y teulu. Clywodd y cwest nad oedd y ci wedi dangos unrhyw ddicter tuag at y baban deuddeg wythnos oed, cyn y digwyddiad. Mae'r ci, bellach wedi cael ei ddifa.

7. Mewn cwest yn Nolgellau cofnodwyd rheithfarn o farwolaeth trwy ddamwain ar bedwar o bobl, a oedd yn aelodau o'r un teulu. Roeddent yn teithio adre' i Loegr ar ôl bod ar eu gwyliau ym Mhwllheli pan drawodd eu car yn erbyn lori yn Llanelltyd.

8. Clywodd cwest yn Lerpwl bod dyn ugain oed o ardal Wrecsam wedi'i grogi'i hun yn ei gell tra'n disgwyl sefyll ei brawf ar gyhuddiad o achosi ffrwgwd. Dywedwyd bod John Malthouse yn ofni cael ei anfon i garchar.

9. Cyhoeddodd y crwner reithfarn o ladd anghyfreithlon ar James Parsons, a fu farw wedi ffrwgwd rhyngddo a thri llanc arall mewn tafarn yn Leeds.

10. Mewn cwest yng Nghasnewydd rhybuddiodd y crwner am beryglon chwarae â thân gwyllt. Cyhoeddodd reithfarn o farwolaeth trwy ddamwain ar Roger Tudor, a fu farw pan ffrwydrodd tân gwyllt yn ei wyneb.

language tools
dictionary
Help / Cymorth
grammar
A comprehensive print-out grammar guide

links
The best of the rest for learning Welsh online

BBC Vocab: A Window into Welsh. Have trouble understanding Welsh on the web? Here's the answer.

Sites in Welsh for your kids
Bobinogi
Tweenies Cymraeg
Celtiaid yr Oes HaearnAbout the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy