BBC navigation

Sắp ghế cho dàn nhạc của Đảng

Cập nhật: 16:14 GMT - thứ sáu, 17 tháng 5, 2013

Nhận diện những ứng viên cho vị trí lãnh đạo cao nhất vào kỳ Đại hội Đảng 2016 ở Việt Nam.

Các ủy viên trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã nổi loạn trước sự áp đặt của Tổng Bí thư?

Một số nhà quan sát trong nước đưa ra nhận định ban đầu về Hội nghị Trung ương 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản.

Đảng yêu cầu tăng cường thu phục lòng dân ngõ hầu lấy lại niềm tin của nhân dân đang ngày sa sút.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.