BBC navigation

'Trận chiến Cam'

Cập nhật: 16:13 GMT - thứ ba, 4 tháng 3, 2014

Media Player

Từ vựng - Vocabulary
carnival

epic
vô cùng lớn hay phức tạp

the Middle Ages

giai đoạn lịch sử ở châu Âu từ khoảng năm 1000 đến 1500 sau Công nguyên


advances
sự tán tỉnh

clean-up
làm sạchBài khóa - Transcript

This is no ordinary carnival.

It's an epic food fight, called the Battle of the Oranges.

The event takes place in Ivrea in northern Italy, and is based on a legend from the Middle Ages, when the daughter of a miller rejected the advances of an evil lord.

People take the celebration very seriously indeed. And with several hundred tonnes of oranges thrown in three days, the clean-up operation is a battle in itself.


Bản dịch - Translation

Đây không phải là lễ hội đường phố bình thường.

Đây là cuộc chiến thực phẩm to lớn, được gọi là Trận chiến của những Quả cam.

Sự kiện diễn ra ở Ivrea, miền bắc Italy, dựa theo thần thoại thời Trung Cổ, khi con gái một chủ cối xay bác bỏ lời tán tỉnh của một nhà vua xấu.

Người dân rất xem trọng lễ hội. Và với hàng trăm tấn cam được ném trong ba ngày, chiến dịch làm sạch không khác gì một trận chiến.


Bài tập - Exercise

Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau:
carnival / epic / the Middle Ages / advances / clean-up

1. Historic Scotland, which looks after the property, hopes that archaeologists will uncover new clues to castle life in _________.

2. The city, one of the worst hit by the storm, is undergoing a massive _________ with aid agencies paying locals a couple of dollars a day to help clear the debris.

3. State Health Minister Shabir Ahmed Khan quit after the senior gynaecologist alleged that he "made sexual _________" and tried to molest her.

4. The best samba schools of Rio de Janeiro have paraded amid Brazil's _________ festivities.

Thousands of dancers and musicians showed off their colourful costumes and artistic skills to entertain the crowds that gathered to enjoy the spectacle.

5. A large snake has swallowed a crocodile following an _________ struggle in northern Australia.


Giải đáp - Answers

the Middle Ages

Source: Conservation work for Barra's Kisimul Castle
http://bbc.in/1hFmlvV

2. The city, one of the worst hit by the storm, is undergoing a massive
clean-up with aid agencies paying locals a couple of dollars a day to help clear the debris.

Source: Typhoon Haiyan: Thousands join Tacloban clean-up
http://bbc.in/1n6rYVx

3. State Health Minister Shabir Ahmed Khan quit after the senior gynaecologist alleged that he "made sexual advances" and tried to molest her.

Source: Kashmir minister accused of 'trying to molest' woman quits http://bbc.in/1gT2ifJ

4. The best samba schools of Rio de Janeiro have paraded amid Brazil's carnival festivities.

Thousands of dancers and musicians showed off their colourful costumes and artistic skills to entertain the crowds that gathered to enjoy the spectacle.

Source: Brazilian massive extravaganza at Rio's carnival
http://bbc.in/1n6mcmG

5. A large snake has swallowed a crocodile following an epic struggle in northern Australia.

Source: Snake eats crocodile in Northern Australia
http://bbc.in/1cqq8xI

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.