BBC navigation

Lấy khí thải từ trâu bò để chạy xe hơi

Cập nhật: 12:04 GMT - thứ tư, 22 tháng 1, 2014

Media Player

Học tiếng Anh qua video: Lượng khí thải nhà kính thu thập từ dạ dày một con bò mỗi ngày có thể chạy xe hơi được một km.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Từ vựng - Vocabulary

methane - gas with no colour or odour which can be used as fuel: Khí methane (mêtan)

belches - releases air from the stomach through the mouth noisily: ợ

canister - metal container in the shape of a cylinder: bình kim loại

greenhouse gas - gases which trap heat in the earth's atmosphere, such as carbon dioxide and methane: khí thải nhà kính

livestock - farm animals raised for domestic use or for profit: gia súc (trâu bò)
Bài khóa - Transcript

Meet the latest recruit in the war against global warming.

This Argentinian bull has a device attached to its back to prevent methane escaping when it belches.

The gas is collected from the bull's stomach through a small pipe and compressed in a canister. Every day one animal produces enough fuel to drive a car one kilometre.

According to the UN, 18% of greenhouse gas emissions are produced by livestock.


Bản dịch - Translation

Xin hãy làm quen với một tuyển dụng mới nhất trong cuộc chiến chống ấm nóng toàn cầu.

Con bò Argentina này có một dụng cụ được gắn vào lưng để ngăn chặn khí methane thoát đi mỗi khi nó ợ.

Khí này được thu giữ lại từ dạ dày của nó qua một ống nhỏ và được nén trong một hộp kim loiaj. Mỗi người một con bò sản sinh đủ năng lượng để lái một chiếc xe hơi chạy được một km.

Theo Liên Hiệp Quốc, 18% khí thải nhà kính là do trâu bò sản sinh ra.


Bài tập - Exercise

Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau:

methane / belches / canister / greenhouse gas / livestock

1. The majority of Brazil's __________ emissions, believed to be one of the main causes of global warming, stem from deforestation.

2. The scientists in New South Wales have been conducting experiments in specially designed pens where they measure how much gas sheep emit by burping. They have found, from tests on 200 sheep so far, that the more they eat, the more they __________.

3. Puntland is a semi-autonomous region within Somalia and a large part of its population relies on __________ herding and fishing.

4. The blast was one of the worst mining disasters to hit New Zealand. An official investigation last year found that the 19 November 2010 incident on the South Island was caused by a __________ gas explosion.

5. A police spokesman said it was not yet clear what caused the blast but it is believed to have been a boiler or gas __________. He said damage was confined to the interior of the house and no other premises were affected.


Giải đáp - Answers

1. The majority of Brazil's greenhouse gas emissions, believed to be one of the main causes of global warming, stem from deforestation.

Source: Bấm Brazil says Amazon deforestation rose 28% in a year

2. The scientists in New South Wales have been conducting experiments in specially designed pens where they measure how much gas sheep emit by burping. They have found, from tests on 200 sheep so far, that the more they eat, the more they belch.

Source: Bấm Australian aims to breed 'green' sheep that burp less

3. Puntland is a semi-autonomous region within Somalia and a large part of its population relies on livestock herding and fishing.

Source: Bấm Somalia cyclone: 140 confirmed dead in Puntland

4. The blast was one of the worst mining disasters to hit New Zealand. An official investigation last year found that the 19 November 2010 incident on the South Island was caused by a methane gas explosion.

Source: Bấm New Zealand drops Pike River mine boss charges

5. A police spokesman said it was not yet clear what caused the blast but it is believed to have been a boiler or gas canister. He said damage was confined to the interior of the house and no other premises were affected.

Source: Bấm Woman dies after Crawley house explosion
Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.