BBC navigation

Dùng nhớt sên sống để chăm sóc da mặt

Cập nhật: 16:29 GMT - thứ sáu, 26 tháng 7, 2013

Media Player

Học tiếng Anh qua video: Một hình thức chăm sóc da mặt mới bằng cách dùng nhớt từ sên dang được giới thiệu và quảng cáo ở châu Á.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Từ vựng - Vocabulary

facial (a beauty treatment that cleans and improves the skin of the face with creams and gentle rubbing: (việc) làm mặt, chăm sóc da mặt

slime (a sticky liquid substance that is unpleasant to touch, such as the liquid produced by fish and snails and the greenish-brown substance found near water): chất nhớt, nhầy (từ sên hay cá)

supple (bending or able to be bent easily; not stiff): mềm mại, đàn hồi

beauticians (trained people whose job it is to improve the appearance of a customer's face, body, and hair, using creams, make-up, and other types of treatment, often in a beauty salon): nhân viên mỹ viện

at a snail's pace (extremely slowly): rất chậm, chậm như sên

Bài khóa - Transcript

It might not be what you imagine when you book a facial.

But in this salon in Tokyo, snail slime is the latest trend.

It's claimed the treatment makes skin supple, and can help repair sunburn damage, though it has not yet been clinically tested.

Beauticians here think the treatment will eventually catch on, though at $100 a session, this might happen at a snail's pace.

Bản dịch - Translation

Nó có thể không phải là những gì bạn tưởng tượng khi đi chăm sóc da mặt.

Nhưng tại salon này ở Tokyo, nhớt sên đang là mặt hàng thời thượng mới nhất.

Người ta nói rằng cách điều trị này làm cho da mềm mại, và giúp chữa những thương tổn do cháy nắng mặc dù chưa được thử nghiệm lâm sàng.

Các nhân viên làm đẹp tại đây cho rằng điều trị này cuối cùng sẽ được ưa chuộng, nhưng với giá $100 một lần có thể sẽ phải rất lâu chuyện đó mới xảy ra.

Bài tập - Exercise

Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau:

facial / slime / supple / beauticians / at a snail's pace

1. A ________ who won a scholarship to study at a London law school after representing her mother in court has been awarded a first in her degree.

2. I went in thinking I was going to have a _______ and ended up coming out with a hair cut... I still can't work out how it happened.

3. The jawless, spineless hagfish is a primitive creature that lives at the bottom of the ocean and dates back as far as 500 million years - but it exudes a very special _______, which could provide the clothing of the future.

4. Then on the weekends you battle your way out of town ________ of about 15-20mph, and of course trying to get back into Seoul on a Sunday afternoon can take four hours for what should be only a 40-minute drive.

5. Both sunlight and smoking create nasty molecules called free radicals which damage the skin by attacking the collagen which keeps skin ________ and youthful.

Giải đáp - Answers

1. A beautician who won a scholarship to study at a London law school after representing her mother in court has been awarded a first in her degree.

Source: Bấm From beautician to barrister: DIY law woman gets a first


2. I went in thinking I was going to have a facial and ended up coming out with a hair cut... I still can't work out how it happened.

Source: Bấm What happened to me last night… by Rachel


3. The jawless, spineless hagfish is a primitive creature that lives at the bottom of the ocean and dates back as far as 500 million years - but it exudes a very special slime, which could provide the clothing of the future.

Source: Bấm Hagfish slime: The clothing of the future?


4. Then on the weekends you battle your way out of town at a snail's pace of about 15-20mph, and of course trying to get back into Seoul on a Sunday afternoon can take four hours for what should be only a 40-minute drive.

Source: Bấm 10 monster traffic jams from around the world


5. Both sunlight and smoking create nasty molecules called free radicals which damage the skin by attacking the collagen which keeps skin supple and youthful.

Source: Bấm Here comes the science...


Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.