BBC navigation

Tòa nhà cao nhất châu Âu sắp hoàn tất

Cập nhật: 10:41 GMT - thứ tư, 4 tháng 4, 2012

Media Player

Từ vựng - Vocabulary


a bird's eye view (a view from a high place from which you can see a vast area)

quang cảnh nhìn từ trên cao

nicknamed (a name used informally instead of a real name)

được đặt tên lóng

faint-hearted (shy, not confident)

thiếu tự tin, yếu bóng vía

storeys (floors)

tầng (nhà)

to house (to accommodate)

chứa, là nơi ở hay đặt văn phòng

Bài khóa - Transcript

A bird's eye view of London.

The final piece of steel in a building nicknamed the Shard has been put in place. When completed, it will be the European Union's tallest skyscraper.

But the work isn't for the faint-hearted. The structure reaches 310 metres.

With 87 storeys, the building will house residences, offices, a hotel and viewing gallery.


Bản dịch - Translation

Quang cảnh London nhìn từ trên cao.

Tấm thép cuối cùng cho tòa nhà được đặt tên lóng là The Shard vừa được lắp xong. Khi hoàn tất đây sẽ là tòa nhà cao nhất Liên hiệp châu Âu.

Nhưng công việc này không phải để dành cho những người yếu bóng vía. Tòa nhà cao 310 mét.

Với 87 tầng, tòa nhà này sẽ chứa dân cư, các văn phòng, một khách sạn và một gian phòng lớn để ngắm toàn cảnh London.


Bài tập - Exercise

Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau:

a bird's eye view / nicknamed / faint-hearted / storeys / house (verb)

1. Tickling a gorilla is not for the _________. But keeper Phil Ridges is not worried at getting into the enclosure with Emmie at Port Lympne Wild Animal Park in Kent.

2. Spain's relatively new army museum is _______ in the spectacular Alcazar in Toledo. Once a fortress, it was largely destroyed in a famous siege during the Spanish Civil War, before being rebuilt by Franco.

3. A ewe thought to have been a contender for the title of world's oldest sheep has died after falling off a cliff. An ear tag on the blackface ewe, _________ Methuselina, showed that it was 25 years and 11 months old.

4. Visitors will be guided through nine exhibitions, spread over four ________, charting the history of the Titanic from its construction in the nearby Harland & Wolff shipyard to its final resting place at the bottom of the Atlantic.

5. A large platform has been carved out of the side of the hill above the mine that will offer _________ of the rescue operations.


Giải đáp - Answers

1. Tickling a gorilla is not for the faint-hearted. But keeper Phil Ridges is not worried at getting into the enclosure with Emmie at Port Lympne Wild Animal Park in Kent.

Source: Bấm Scientists tickle animals to find laughter clues2. Spain's relatively new army museum is housed in the spectacular Alcazar in Toledo. Once a fortress, it was largely destroyed in a famous siege during the Spanish Civil War, before being rebuilt by Franco.

Source: Bấm The Spanish link in cracking the Enigma code3. A ewe thought to have been a contender for the title of world's oldest sheep has died after falling off a cliff. An ear tag on the blackface ewe, nicknamed Methuselina, showed that it was 25 years and 11 months old.

Source: Bấm 'Oldest sheep' in the world dies on Lewis in Western Isles4. Visitors will be guided through nine exhibitions, spread over four storeys, charting the history of the Titanic from its construction in the nearby Harland & Wolff shipyard to its final resting place at the bottom of the Atlantic.

Source: Bấm New Titanic Belfast complex opens5. A large platform has been carved out of the side of the hill above the mine that will offer a bird's eye view of the rescue operations.

Source: Bấm World media gear up for Chilean mine rescue


Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.