BBC navigation

Học các cụm từ tiếng Anh với Big và Try

Cập nhật: 14:00 GMT - chủ nhật, 15 tháng 4, 2012

Media Player

Học các cụm từ tiếng Anh với Big và Try với vận động viên bắn cung Ấn Độ, Abhinav Bindra, người đang ráo riết chuẩn bị Olympic 2012.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Lời thoại chương trình - Transcript

Natalie

Hi I'm Natalie and welcome to Talking Sport.

Today we are hearing about an air rifle shooter from India and learning the words 'goal' and 'challenge'.

Abhinav Bindra is an air rifle shooter from India.

In 2008 Abhinav won an Olympic gold medal for shooting – which was also India's first individual Olympic gold medal.

Abhinav is aiming to win again in this year's Olympic games.

Let's hear from him.

Listen for the words 'goal' and 'challenge'.

Clip

My name is Abhinav Bindra, I come from Chandigarh in India and I’m an air rifle shooter. London 2012 will obviously be my big goal. It’s going to be an incredibly challenging task, but it’s a challenge and I’m going to try to just enjoy the challenge and try and do the best I can and I think that’s all I can do and that’s all I can hope for, for myself.

Natalie

Listen again for the words 'goal' and 'challenge'.

Clip

My name is Abhinav Bindra, I come from Chandigarh in India and I’m an air rifle shooter. London 2012 will obviously be my big goal. It’s going to be an incredibly challenging task, but it’s a challenge and I’m going to try to just enjoy the challenge and try and do the best I can and I think that’s all I can do and that’s all I can hope for, for myself.

Natalie

Abhinav said the word 'goal'.

On screen

goal

mục tiêu

Natalie

"London 2012 will obviously be my big goal"

Abhinav said the word 'challenge'.

On screen

challenge

thách thức

Natalie

"I’m going to try to just enjoy the challenge"

Well we have learnt the words ' goal' and 'challenge'. Now let's hear from some people in London using these words.

Ý kiến người qua đường

Becoming a nurse is my goal.

My goal is to be a professional dancer.

I want to bungee jump, I like a good challenge.

Climbing Mount Everest is a big challenge.

On screen

Becoming a nurse is my goal.

My goal is to be a professional dancer.

I want to bungee jump, I like a good challenge.

Climbing Mount Everest is a big challenge.

Natalie

I'm Natalie and that’s all from Talking Sport.

See you next time.


Cụm từ với 'try'

Trong đoạn video chúng ta nghe Abhinav nói anh muốn thử sức và cố gắng hết sức mình:

"I’m going to try to just enjoy the challenge and try and do the best I can".Phrases with "try"

try your luck: to attempt to do something even though it might not be successful

thử vận may

try your hand at: to do something for the first time

thử sức (thường là lần đầu)

if at first you don't succeed, try, try again: a phrase used to encourage someone who has not been successful

nếu lần đầu không thành công, hãy cố thử lại lần nữa

Hãy hoàn thành các câu sau, dùng các cụm từ với "try" sao cho thích hợp.

1. Even though there were no jobs, I thought I would ____________ and move to the city to

find one.

2. A: I can't believe I didn't pass my exam.

B: Well, remember ____________.

3. I think I might ____________ at decorating the kitchen.Các cụm từ với "big"

Trong đoạn video Abhinav nói London 2012 là mục tiêu lớn lớn của anh:

"London 2012 will obviously be my biggoal"

Một số cụm từ với 'big':

a big mouth: a person who cannot keep a secret người trống mồm

big-headed: used to describe someone who thinks they are better and more important than they are

thường được dùng để miêu tả người kiêu ngạo, quá tự tin
a big shot: a powerful and successful person một người có quyền lực và thành công


Hãy hoàn thành các câu sau, dùng các cụm từ trên sao cho thích hợp:


1. I don't like him. He is so ____________.

2. Jim is ____________ in the bank. He has one of the top jobs in the company.

3. Don't tell Gemma anything! She can't keep a secret! She is ____________.
Đáp án - Answers

Phrases with 'try'

1. Even though there were no jobs, I thought I would try my luck and move to the city to find

one.

2. A: I can't believe I didn't pass my exam.

B: Well, remember if at first you don't succeed, try, try again.

3. I think I might try my hand at decorating the kitchen.

Phrases with 'big'

1. I don't like him. He is so big-headed.

2. Jim is a big shot in the bank. He has one of the top jobs in the company.

3. Don't tell Gemma anything! She can't keep a secret! She is a big mouth.
Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.