BBC navigation

Vận động viên bơi lội Anh trước Olympic

Cập nhật: 12:32 GMT - thứ sáu, 17 tháng 2, 2012

Media Player

Lời thoại chương trình - Transcript

Natalie

Hi I'm Natalie and welcome to Talking Sport.

Today we are hearing about British swimmer Achieng Ajulu-Bushell and learning the words drive and discipline.

Achieng Ajulu-Bushell is hoping to swim for Great Britain in the London Olympics.

Achieng lives and trains in the UK but the rest of her family live in Kenya.

Let's hear from BBC reporter, Daniela Ralph who has been with Achieng on a trip to visit her family in Kenya.

Listen for the words drive and discipline.

Clip

Back home with her family and a reminder of why she loves it here.

For Achieng, Kenya is now an escape from the rigours of London - it's where her mum, her step-dad and her sisters live. Here she's free from the pressure of chasing her Olympic dream.

Achieng's life both here in Kenya and back in London is now a complicated juggling act. Her Olympic ambition requires drive, determination and discipline.

Natalie

Listen again for the words drive and discipline.

Clip

Back home with her family and a reminder of why she loves it here.

For Achieng, Kenya is now an escape from the rigours of London - it's where her mum, her step-dad and her sisters live. Here she's free from the pressure of chasing her Olympic dream.

Achieng's life both here in Kenya and back in London is now a complicated juggling act. Her Olympic ambition requires drive, determination and discipline.

Natalie

In the clip we heard the word drive.

On screen

drive

nghị lực, động lực,

Natalie

We also heard the word discipline.

On screen

discipline

kỷ luật,

Natalie

Her Olympic ambition requires drive, determination and discipline.

Well we have learnt the words drive and discipline, now let's listen to some people in London using these words.

Ý kiến người qua đường

My friend Michael has the drive to succeed in business.

To be a successful business woman you need to have a lot of discipline.

I have a lot of drive to make a lot of money.

To be a successful athlete you have to have a lot of discipline.

On screen

My friend Michael has the drive to succeed in business.

To be a successful business woman you need to have a lot of discipline.

I have a lot of drive to make a lot of money.

To be a successful athlete you have to have a lot of discipline.

Natalie

I'm Natalie and that’s all from Talking Sport.

See you next time.


Sự khác nhau giữa Reminder, Remind, Remember

Trong đoạn video chúng ta nghe có từ 'reminder':

"Back home with her family and a reminder of why she loves it here."

'Reminder' là danh từ, với nghĩa một sự nhắc nhở, bằng văn bản hoặc bằng lời để nhắc bạn một việc gì mà bạn có thể quên mất.

Ví dụ: I got sent a reminder about paying my water bill.

'Remind' là động từ, với nghĩa nhắc ai nhớ một việc hoặc nhớ làm một việc gì mà họ có thể quên.

Ví dụ: Can you remind me to buy some milk?

'Remember' là nhớ, ngược nghĩa với quên, nhớ một việc gì trong quá khứ.

Ví dụ: I remember when I went on holiday for the first time. It was very exciting.

Hãy hoàn thành các câu sau dùng các từ 'reminder', 'remind' hoặc 'remember' sao cho thích hợp.

1. I can't ______________ where I put my car keys.

2. A: Will you ______________ me to call my boss about getting time off?

B: Yes, sure.

3. A: Do you ______________ when we went to the beach last summer?

B: Yes! It was such a lovely hot day.

4. I received another ______________ about paying my rent.Các cụm từ với Act - Phrases with Act

Trong đoạn video chúng ta nghe có cụm từ 'juggling act' với nghĩa là một nhiệm vụ, việc làm hay hoàn cảnh khó khăn đòi hỏi phải làm hay giải quyết nhiều việc một lúc.

"Achieng's life both here in Kenya and back in London is now a complicated juggling act."


Một số cụm từ với 'act':

put on an act: to behave in a way that is seen as false giả vờ, hành xử khiến người khác nghĩ là không thật

sharpen up your act: to improve your behaviourcố gắng thêm, cải thiện thêm hành động, hành vi của mình

be a hard act to follow: to be so good at something that anyone who performs after you will not seem as good as you.giỏi trong một lĩnh vực nào đó mà người khác khó có thể theo được

get in on the act: to get involved in something that is already successfultham gia vào một việc gì đã đang thành công

Hãy hoàn thành các câu sau, dùng các cụm từ sao cho thích hợp:

1. Have you seen the new business Paul has set up? It has been very successful. We need to

________________.

2. If he is going to get a job in that company, he really needs to improve and

________________.

3. Johnny always ________________ when the boss comes in. I don't know why he can't be

himself.

4. Mr Brown was a great leader of the company. He will ________________.Đáp án - Answers

Reminder, remind, remember

1. I can't remember where I put my car keys.

2. A: Will you remind me to call my boss about getting time off?

B: Yes, sure.

3. A: Do you remember when we went to the beach last summer?

B: Yes! It was such a lovely hot day.

4. I received another reminder about paying my rent.

Phrases with 'act'

1. Have you seen the new business Paul has set up? It has been very successful. We need to

get in on the act.

2. If he is going to get a job in that company, he really needs to improve and sharpen up his

act.

3. Johnny always puts on an act when the boss comes in. I don't know why he can't be

himself.

4. Mr Brown was a great leader of the company. He will be a hard act to follow.
Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.