BBC navigation

Learning English

Cập nhật: 14:47 GMT - thứ ba, 8 tháng 4, 2014

Học tiếng Anh qua video: Tình nguyện viên tại Jakarta dọn đinh được rải nhằm gây nổ lốp xe máy và thu lợi nhờ vá chữa lốp xe.

Mỗi ngày một cụm từ

    • Nghĩa của cụm từ "child's play" là gì và cách dùng cụm từ này đồng thời phân biệt với cụm từ "a poster child" trong tiếng Anh.

    • Cụm từ "sands of time" có nghĩa gì trong tiếng Anh, cách dùng cụm từ này và cần phân biệt với "to draw a line in the sand".

    • Nghĩa của "full of hot air" là gì và cách dùng cụm từ này, đồng thời phân biệt với "to clear the air".

Từ vựng

Trắc nghiệm

Hỏi đáp tiếng Anh

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.