BBC navigation

Learning English

Cập nhật: 13:26 GMT - thứ sáu, 29 tháng 8, 2014

Các khoa học gia tại Brazil vừa ghi âm được những gì cho thấy dường như rùa nước ngọt nói chuyện được với nhau dưới nước.

Mỗi ngày một cụm từ

    • Nghĩa của "child's play" và cách dùng cụm từ này đồng thời phân biệt với "a poster child" trong tiếng Anh.

    • Cụm từ "sands of time" có nghĩa là gì, cách dùng cụm từ này và cần phân biệt với "to draw a line in the sand"

    • Nghĩa của "full of hot air" là gì và cách dùng cụm từ này, đồng thời phân biệt với "to clear the air".

    • Học các nghĩa khác nhau của cụm từ "come out in a wash" trong tiếng Anh.

Từ vựng

Trắc nghiệm

Hỏi đáp tiếng Anh

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.