Telerau Defnyddio

Telerau defnyddio gwasanaethau digidol y BBC

Diweddarwyd y dudalen: 25 Mawrth 2019 Fersiwn 1.5

Helo

Dyma delerau defnyddio’r BBC. Maent yn dweud wrthych:

 • Y rheolau ar gyfer defnyddio’n gwasanaethau
 • Beth allwch chi ei wneud â’n cynnwys (ei rannu, cysylltu ag ef ac ati)
 • Beth allwn ni ei wneud â phethau rydych chi’n eu postio neu’n eu llwytho i fyny.

Eich hawliau a’ch cyfrifoldebau, yn y bôn - stwff pwysig.

Rydym wedi bod mor fyr â phosibl, ac rydym wedi gwneud fideos ar gyfer y pethau cymhleth. Felly cofiwch eu darllen, a mewngofnodi i gael y diweddariadau gan mai'r fersiwn ddiweddaraf yw’r un perthnasol bob amser (byddwn yn cyflwyno diweddariadau fel arfer dim ond pan fyddwn yn rhyddhau gwasanaeth newydd, yn newid sut rydym yn darparu gwasanaeth, neu’n gorfod cydymffurfio â gofyniad cyfreithiol newydd).

Nôl i'r brig

Pryd mae’r telerau hyn yn berthnasol

Darllenwch y telerau hyn cyn defnyddio’n gwasanaethau. Pa bryd bynnag y byddwch yn defnyddio’n gwasanaethau, rydych yn cytuno i’r telerau hyn.

Os na fyddwch yn glynu wrth yr holl delerau hyn, gallwn atal neu derfynu eich defnydd o wasanaethau a’ch cyfrif.

Ond yn gyntaf...

Nôl i'r brig

At beth mae “gwasanaethau” a “cynnwys” yn cyfeirio?

Dyna iaith y cyfryngau am:

a. Gwasanaethau

Unrhyw beth digidol a gynigir gan y BBC. Er enghraifft:

 • Gwefannau (fel bbc.co.uk, BBC News)
 • BBC iPlayer
 • Apiau (fel BBC Sport, BBC News)
 • Podlediadau
 • Cynnwys sydd ar gael drwy ffrydiau, fel RSS
 • Botwm Coch.

b. Cynnwys

Unrhyw beth sydd ar gael drwy’r gwasanaethau hynny, gan gynnwys:

 • Sioeau teledu a radio
 • Testun
 • Sain
 • Fideo
 • Delweddau
 • Gemau
 • Meddalwedd
 • Stwff technegol fel metadata a chod ffynhonnell agored
 • Unrhyw beth a wneir gan bobl sy’n defnyddio’n gwasanaethau. Sef cynnwys a gynhyrchir gan y defnyddiwr.
Nôl i'r brig

Pan fydd telerau eraill yn berthnasol

a. Pan fyddwch yn defnyddio gwasanaethau neu gynnyrch a ddarperir gan BBC Worldwide neu eraill

Pan ydych chi’n defnyddio gwasanaethau neu gynnyrch eraill, fel penwisg realiti rhithwir, bydd telerau o ran eu defnyddio.

Mae rhai gwasanaethau yn cael eu darparu gan BBC Worldwide. Bydd gan rhain eu telerau eu hunain.

b. Pan fyddwch yn defnyddio gwasanaethau lle rydym yn dweud wrthych eu bod yn berthnasol

Er enghraifft, pan fyddwch yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth. Os bydd telerau ychwanegol, byddwn bob amser yn rhoi gwybod i chi.

Nôl i'r brig

Offer a gwasanaethau sy’n addas i blant

Os ydych chi’n chwilio am rywbeth sy’n addas i blant, dyma fannau cychwyn da:

Yn y pen draw, mater i chi yw penderfynu beth sy’n addas. Ond dyma offer a allai helpu:

 • I atal plant rhag cael gafael ar gynnwys sydd â label Cyfarwyddyd (Guidance), gallwch ddefnyddio Clo i Rieni y BBC.
 • I ddysgu plant am aros yn ddiogel ar-lein, rhowch gynnig ar CBBC Stay Safe.
 • I gael cyngor am sut i gadw eich plant yn ddiogel ar-lein, ewch i Internet Matters. Ar y wefan honno ceir cyngor ar sut i weithredu rheolaeth gan rieni ar eich dyfeisiau, consolau gemau, mynediad band eang a llwyfannau adloniant o gwmpas eich cartref.
Nôl i'r brig

Pryd bydd angen trwydded deledu arnoch

Mae angen i chi fod dan delerau trwydded deledu i wylio neu recordio rhaglenni teledu byw ar unrhyw sianel, neu i wylio neu lwytho i lawr raglenni’r BBC ar iPlayer pan rydych chi yn y Deyrnas Unedig, Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw.

Gallai hyn fod ar unrhyw ddyfais, gan gynnwys teledu, cyfrifiadur desg, gliniadur, ffôn symudol, cyfrifiadur tabled, consol gemau, blwch digidol neu recordydd DVD/VHS.

Os ydych chi y tu allan i’r ardaloedd hyn, bydd angen i chi ganfod a oes gan eich gwlad ei chynllun trwydded deledu ei hun.

Rhagor o wybodaeth am pryd bydd angen trwydded deledu arnoch.

Nôl i'r brig

Telerau ar gyfer defnyddio’n gwasanaethau a’n cynnwys

Rhai rheolau i’ch atal chi (a ni) rhag mynd i drafferthion.

Mae’r rhain yn berthnasol i’n gwasanaethau a’n cynnwys. Un eithriad yw cynnwys sydd wedi’i wneud i'w rannu (shareables), lle mae’r rheolau’n wahanol ac yn llai caeth. Mae’r rheolau am gynnwys sydd wedi’i wneud i’w rannu ar gael yma.

a. Peidiwch ag ymyrryd a’n gwasanaethau

Beth a olygwn wrth hynny? Pethau fel hyn:

 • Eu hacio
 • Ceisio cael y gorau ar ein technoleg diogelu cynnwys (meddalwedd sy’n atal pobl rhag copïo ein cynnwys)
 • Cael mynediad at gynnwys o du allan y Deyrnas Unedig nad oes gennych hawl iddo neu helpu eraill i wneud yr un peth. Er enghraifft: defnyddio gwasanaeth VPN er mwyn gallu gwylio BBC iPlayer pan fyddwch y tu allan i'r Deyrnas Unedig
 • Gwrthod tynnu cynnwys, gemau neu apiau oddi ar eich dyfais pan fyddwn yn gofyn i chi wneud hynny. Gall hyn ddigwydd pan fyddwn yn tynnu gwasanaethau i ffwrdd. A gallwn wneud hynny unrhyw bryd, heb rybudd.

b. Peidiwch â niweidio na thramgwyddo pobl eraill...

... tra byddwch yn defnyddio ein gwasanaethau neu ein cynnwys. Mae hynny’n golygu:

 • Peidiwch â gwneud drwg i'n henw da - drwy ein cysylltu â hiliaeth neu rywiaeth, er enghraifft
 • Peidiwch ag achosi i ni gael ein herlyn - drwy ddifenwi (niweidio enw da rhywun) rhywun, er enghraifft, neu roi sylwadau ar achos llys heb ddarfod
 • Peidiwch ag aflonyddu pobl nac achosi gofid iddynt
 • Peidiwch ag ysgrifennu na llwytho i fyny dim sy’n dramgwyddus neu’n anweddus
 • Os ydych chi’n anghytuno â rhywun, ymosodwch ar y ddadl, nid ar y person.

c. Chwarae’n saff

Pan ydych chi’n gwylio neu chwarae ap neu gêm, byddwch yn ymwybodol o’ch amgylchedd a defnyddiwch eich dyfais yn ddiogel.

Peidiwch â defnyddio ein hapiau 360° neu realiti rhithwir os ydych chi:

 • Yn feichiog
 • Wedi bwyta/cymryd unrhywbeth a allai eich atal rhag cadw’ch balans
 • Â (neu wedi cael) cyflwr meddygol, fel anormalrwydd golwg deulygad, anhwylderau seiciatrig, ffitiau neu problem â’r galon.

Gwnewch yn siŵr eich bod mewn lle diogel, ar chi eistedd os yn bosib.

Stopiwch yn syth os ydych chi’n teimlo:

 • Yn sâl
 • Straen llygad
 • Yn benysgafn
 • Unrhyw boen/yn anghyfforddus.

Peidiwch â chymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd ble mae’n rhaid i chi ffocysu yn syth wedyn, neu os ydych chi’n teimlo wedi eich dallu neu wedi drysu.

d. Peidiwch â honni mai chi ydy'r BBC

Ac eithrio mewn partïon gwisg ffansi. Mae hynny’n cynnwys:

 • Ail-greu gwasanaeth neu gopïo golwg gwasanaeth
 • Defnyddio’n brandiau, nodau masnach neu logos heb ein caniatâd
 • Defnyddio neu grybwyll ein cynnwys mewn datganiadau i’r wasg ac mewn deunydd marchnata arall
 • Gwneud arian o’n cynnwys neu wasanaethau. Er enghraifft, allwch chi ddim codi tâl ar bobl i wylio ein sioeau
 • Rhannu ein cynnwys. Ac eithrio deunydd y gellir ei rannu (shareables).
Nôl i'r brig

Defnyddio cynnwys y BBC

a. Pryd bydd angen caniatâd arnoch

I ddefnyddio unrhyw rai o’r canlynol...

 • Sioeau yn eu cyfanrwydd
 • Clipiau
 • Ffotograffau
 • Cynnwys
 • Ein logo a brandiau eraill
 • Unrhyw beth arall sydd wedi’i ddiogelu drwy hawlfraint.

… bydd angen i chi gael caniatâd.

Dydyn ni ddim bob amser yn berchen ar yr hawlfraint.

Mae ein cynnwys yn aml yn gynnwys sy’n berchen i bobl eraill. Er enghraifft, efallai bydd sioe deledu yn dangos delweddau, fideo a cherddoriaeth sy’n perthyn i artistiaid, actorion a cherddorion. Neu efallai mai dim ond trwydded sydd gennym i ddarlledu sioe, a’r cwmni cynhyrchu sy’n berchen arni.

Felly, bydd raid i chi ofyn i’r cwmni hwnnw am ganiatâd i'w defnyddio. Ac eithrio mewn amgylchiadau arbennig...

b. Pan mae gennych ganiatâd yn barod

c. Sut i gael caniatâd

Darllenwch hwn ar gyfer logos a brandiau.

Darllenwch hwn ar gyfer metadata.

Ar gyfer defnydd busnes, darllenwch hwn. Cofiwch: fel arfer mae angen i chi ofyn am ganiatâd ac efallai y bydd angen talu ffi.

Ar gyfer popeth arall, darllenwch hwn.

Nôl i'r brig

Deunydd y gellir ei rannu (shareables) – beth ydy hwn

Bydd gan gynnwys y gellir ei rannu un neu fwy o'r botymau hyn wrth ei ymyl:

 • Rhannu
 • Plannu (embed)
 • Botymau cyfryngau cymdeithasol ar gyfer postio i Facebook, Twitter ac ati.

Dydyn ni ddim bob amser yn berchen ar yr hawlfraint ar gyfer deunydd y gellir ei rannu. Weithiau bydd raid i ni gael trwydded neu ganiatâd gan y bobl a wnaeth y deunydd.

Felly cadwch at y rheolau hyn. Fel arall, ymysg pethau eraill, ni fydd y bobl a wnaeth y cynnwys yn awyddus i wneud rhagor o gynnwys ar ein cyfer.

Rhaid i chi gael ein caniatâd ar gyfer unrhyw ddefnydd busnes, ac efallai bydd rhaid i chi dalu ffi. Mae mwy o wybodaeth yma.

Pan fyddwch yn rhannu i lwyfan cyfryngau cymdeithasol, eu telerau hwy fydd yn berthnasol. Darllenwch eu telerau (chwiliwch amdanynt ar-lein).

Nôl i'r brig

Deunydd y gellir ei rannu - beth allwch chi ei wneud

a. Defnyddio'r botymau rhannu

I rannu dolen i’n cynnwys ar eich gwefan neu gyfryngau cymdeithasol.

b. Defnyddio’n chwaraewr

Mae’n iawn defnyddio ein botwm plannu (embed) i roi ein chwaraewr ar eich gwefan neu gyfrif cyfryngau cymdeithasol.

Ond peidiwch â newid y ffordd y mae’r chwaraewr yn gweithio, a pheidiwch â thynnu cynnwys oddi arno. Peidiwch â phlannu unrhyw gynnwys nad oes ganddo fotwm plannu.

Mae rheolau gwahanol yn berthnasol i ddefnyddio iPlayer. Darllenwch amdanyn nhw yma.

c. Postio sylwadau a safbwyntiau...

... am ein deunydd y gellir ei rannu. Mae hynny’n iawn. Ac yn cael ei annog hyd yn oed. Ar yr amod nad ydynt yn bethau cas.

Nôl i'r brig

Deunydd y gellir ei rannu - beth na allwch chi ei wneud

a. Peidiwch â’u defnyddio i niweidio na thramgwyddo. A pheidiwch â rhoi cynnwys sydd wedi’i wneud i’w rannu sy'n cynnwys pethau niweidiol neu dramgwyddol

Dyma restr o bethau a all niweidio neu dramgwyddo:

 • Sarhau, camarwain, gwahaniaethu neu ddifenwi (gwneud drwg i enw da pobl)
 • Hyrwyddo pornograffi, tybaco neu arfau
 • Rhoi plant mewn perygl
 • Unrhyw beth anghyfreithlon, fel defnyddio caseiriau, cymell terfysgaeth neu dorri’r gyfraith preifatrwydd
 • Unrhyw beth a fyddai’n niweidio enw da’r BBC.

b. Peidiwch â gwneud iddo edrych fel petai'r cynnwys yn costio arian

Ni chewch godi tâl ar eraill am ddefnyddio ein cynnwys sydd wedi’i wneud i’w rannu Os ydych chi’n rhoi’r deunydd ar safle sy’n codi tâl am gynnwys, rhaid i chi ddweud ei fod am-ddim-i’w-wylio.

c. Peidiwch â’i wneud yn fwy amlwg na chynnwys nad yw’n gynnwys y BBC

Fel arall, gall edrych fel petaem yn eich cymeradwyo chi. Ac ni chawn wneud hynny.
Hefyd, defnyddiwch ddeunydd y gellir ei rannu ochr yn ochr â deunydd arall. Allwch chi eich hun ddim gwneud gwasanaeth sy’n cynnwys ein deunydd ni yn unig.

A chofiwch...

d. Peidiwch â gorliwio eich perthynas â'r BBC

Allwch chi ddim dweud ein bod yn eich cymeradwyo, eich hyrwyddo, eich cyflenwi neu’n cydsynio â chi.
Peidiwch â defnyddio deunydd y gellir ei rannu at ddibenion gwleidyddol.

Ac ni allwch chi ddweud bod gennych fynediad dethol i’n cynnwys.

e. Peidiwch â’u cysylltu â hysbysebu neu nawdd

Mae hynny’n golygu na allwch wneud y canlynol:

 • Rhoi unrhyw gynnwys arall rhwng y ddolen i'r deunydd y gellir ei rannu a’r deunydd y gellir ei rannu ei hun. Felly dim hysbysebion na fideos byr y mae pobl yn gorfod eu gwylio
 • Rhoi hysbysebion wrth y deunydd y gellir ei rannu neu drosto
 • Rhoi unrhyw hysbysebion mewn tudalen we neu ap sy’n cynnwys deunydd y gellir ei rannu yn bennaf
 • Rhoi hysbysebion sy’n gysylltiedig â’i destun wrth ochr y deunydd y gellir ei rannu. Felly, dim hysbyseb am sgidiau rhedeg gyda deunydd i'w rannu am esgidiau
 • Ychwanegu rhagor o gynnwys sy’n golygu y byddech yn ennill arian ohono.

f. Peidiwch â bod yn gamarweiniol o ran o ble y mae'r deunydd wedi dod

Allwch chi ddim symud na newid yr hysbysiad hawlfraint, nac awgrymu bod rhywun arall wedi’i wneud.

Nôl i'r brig

Deunydd y gellir ei rannu - beth sydd raid i chi ei wneud

 • Defnyddio’r fersiwn ddiweddaraf a pheidio â chael gwared ag unrhyw dagio na thracio, os yw hynny ar gael gennym.
 • Gwneud yn siŵr ei fod yn cael ei arddangos yn gywir.
 • Ychwanegu cydnabyddiaeth (os nad yw eisoes yn cynnwys hynny)

Mae cydnabyddiaethau wedi’u cynnwys yn y rhan fwyaf. Os na, rhowch y rhain mewn man amlwg gerllaw i ddangos o ble y cawsoch y deunydd y gellir ei rannu:

Os oes modd, ychwanegwch hyperddolen i leoliad gwreiddiol y deunydd y gellir ei rannu. Gwnewch yn siŵr ei bod yn gweithio a pheidiwch â rhoi dim rhwng y gydnabyddiaeth a’r ddolen.

Nôl i'r brig

Deunydd y gellir ei rannu - un peth i’w ddweud

Ar wahân i beth yr ydym yn gyfrifol amdano pan fydd anffawd, nid ydym yn atebol am ddim sy’n digwydd i chi os byddwch yn defnyddio deunydd y gellir ei rannu.

Nôl i'r brig

Meddalwedd ffynhonnell agored

Mae rhai meddalwedd ffynhonnell agored a data agored ar gael i’w llwytho i lawr.

Cewch wybod rhagor am ein ffynhonnell agored yma.

Pan gewch fynediad, byddwn bob amser yn rhoi gwybod i chi pa delerau sy’n berthnasol.

Nôl i'r brig

Metadata a ffrydiau

a. Ar gyfer pobl

Nid oes gennych hawl i dynnu metadata o’n cynnwys neu’n ffrydiau.

Gallwch ychwanegu ffrwd BBC News i’ch gwefan neu gyfrif cyfryngau cymdeithasol, os:

 • Nad ydych chi’n newid y ffrwd neu gael gwared â’n brandio neu logos
 • Ydych chi’n rhoi cydnabyddiaeth i ni drwy ddweud ei fod o BBC News, bbc.co.uk/news neu bbc.com/news, drwy roi’r testun a’r hyperddolen mewn lleoliad amlwg ger llaw
 • Nad ydych chi’n ychwangeu ein brandio, logos ayyb, heblaw am frandio sydd wedi ei blannu o fewn y ffrwd yn barod.

Darllenwch sut i sefydlu ffrwd BBC News yma.

b. Ar gyfer busnes

Bydd angen trwydded arnoch chi i ddefnyddio ein metadata (fel delweddau, testun, cyfryngau a’r dolenni iddyn nhw).

Gwneud cais am drwydded metadata.

Os ydych chi am ddefnyddio ein ffrydiau at ddefnydd busnes, bydd rhaid i chi gael ein caniatâd, ac efallai y bydd ffi i’w dalu.

Nôl i'r brig

Creadigaethau - beth ydyn nhw

Mae'r rhan hon yn sôn am achlysuron pan fyddwch yn creu eich cynnwys eich hun drwy:

 • Llwytho i fyny cynnwys sy’n eiddo i chi i un o’n gwasanaethau - fel llwytho i fyny i fforymau a byrddau rhoi sylwadau
 • Llwytho i fyny eich clip neu lun o stori newyddion newydd i BBC News
 • Defnyddio gwasanaeth (fel Doctor Who Game Maker) i wneud rhywbeth ac wedyn ei lwytho i fyny i’r BBC.

“Creadigaethau” yw’r term a ddefnyddiwn am y pethau hyn.

Nid yw pethau rydych chi'n eu cyflwyno mewn cystadlaethau (fel lluniau) yn cyfrif fel creadigaethau ar gyfer y termau hyn. Mae gan gystadlaethau eu telerau eu hunain.

Nôl i'r brig

Creadigaethau - y telerau

a. Efallai y bydd y greadigaeth yn destun ymyrryd

Mae gan rai gwasanaethau offer sy’n galluogi pobl eraill i ddefnyddio, atgynhyrchu, addasu neu olygu eich creadigaeth, neu wneud rhywbeth wedi’i ysbrydoli ganddi.

b. Fyddwn ni ddim yn talu i chi amdano

Rydym yn gwerthfawrogi eich bod yn rhannu eich creadigaeth â ni, ond yn anffodus, fyddwn ni ddim yn talu i chi.

c. Efallai fod telerau eraill

Weithiau, mae llwytho creadigaeth i fyny i’n gwasanaethau yn golygu defnyddio offer a ddarperir gan rywun heblaw’r BBC. Er enghraifft, gallwch ddefnyddio WhatsApp i rannu eich straeon a’ch adroddiadau llygad-dyst gyda BBC News.

Weithiau bydd telerau ac amodau’r darparwr yn berthnasol i ddefnyddio’i offer. Darllenwch eu telerau nhw (y gallwch chwilio amdanynt ar-lein) gan y byddant yn dweud wrthych beth y gall y darparwr ei wneud â’ch creadigaeth pan fyddwch yn defnyddio’i offer.

d. Gwybodaeth bersonol

Ni fyddwn ni (na'r darparwr a ddefnyddiwn er mwyn i chi lwytho eich creadigaeth i fyny) yn rhannu’r wybodaeth bersonol y byddwch yn ei darparu i ni heb roi gwybod i chi yn gyntaf. Darllenwch ragor am sut yr ydym yn defnyddio eich data personol yn ein polisi preifatrwydd a chwcis.

e. Gobeithiwn ddefnyddio eich creadigaeth

Ond allwn ni ddim gwarantu hynny.

f. Eich enw

Fel arfer, rydym yn dangos eich enw wrth ochr eich creadigaeth. Byddwn yn ceisio’i ddileu os gofynnwch i ni wneud hynny, ond nid yw hynny’n bosibl bob amser.

g. Hawliau moesol

Pan fyddwch chi’n llwytho creadigaeth i fyny, rydych yn ildio eich hawliau moesol iddo. Mae hynny’n golygu y gallwn:

 • Ddefnyddio eich creadigaeth heb ddweud mai chi yw’r sawl a’i creodd
 • Golygu neu newid eich creadigaeth ac ni fyddwch yn gallu dweud ein bod wedi ei thrin mewn ffordd “fychanol”.

Mae rhagor am eich hawliau moesol yma. A dyma esboniad mwy cryno am hawliau moesol.

h. Efallai y byddwn yn cysylltu â chi

I weld a oes gennych ganiatâd i ddefnyddio unrhyw gerddoriaeth, delweddau, clipiau neu destun yn eich creadigaeth. Neu at ddibenion gweinyddol yn unig.

Darllenwch ragor am sut a phryd y gallem gysylltu â chi yn ein polisi preifatrwydd a chwcis.

Nôl i'r brig

Creadigaethau - beth allwch chi ei wneud â nhw

a. Pan mai chi sy’n berchen ar yr hawlfraint

Chi biau'r hawlfraint os yw’r hyn rydych wedi’i greu yn gwbl newydd a gwreiddiol. Mae hynny fel arfer yn golygu nad yw’n cynnwys unrhyw beth gan rywun arall, fel fideos a cherddoriaeth.

Os felly, gallwch wneud fel y mynnoch â’r greadigaeth.

Darllenwch ragor am eich hawlfraint yma.

Darllenwch ragor am hawlfraint yn gyffredinol yma.

Gallwch rannu eich creadigaethau â rhai o’n gwasanaethau, fel byrddau negeseuon, fforymau, byrddau pin, ac yn y sylwadau ar waelod rhai straeon newyddion.

b. Pan nad chi sy’n berchen ar yr hawlfraint

Os oes cynnwys - fel delweddau, seiniau, cerddoriaeth neu fideo - yn eich creadigaeth sydd wedi’u gwneud gan rywun arall, efallai fod hawlfraint y cynnwys hynny yn eiddo iddynt hwy.

Mae hynny fel arfer yn golygu y bydd angen i chi gael eu caniatâd nhw i wneud unrhyw beth â'ch creadigaeth. Mae hynny’n cynnwys postio, cyflwyno neu ei lwytho i fyny i’r BBC.

Darllenwch ragor am eich hawlfraint yma.

Darllenwch ragor am hawlfraint yn gyffredinol yma.

Unwaith y byddwch wedi cael caniatâd, gallwch rannu eich creadigaeth â’r cyhoedd. Ar eich gwefan, er enghraifft, neu ar y cyfryngau cymdeithasol.

Nôl i'r brig

Creadigaethau - beth all y BBC ei wneud â nhw

Pan fyddwch yn rhannu eich creadigaeth gyda ni, byddwn yn ceisio dweud wrthych yn union beth rydym am ei wneud â hi. Ond nid yw hynny bob amser yn bosibl. Felly, dyma beth allai ddigwydd...

Pan fyddwch yn postio, llwytho i fyny neu’n cyfrannu creadigaeth, gallwn:

a. Ei defnyddio, ei lletya neu ei storio ar gynnwys a gwasanaethau’r BBC

Felly efallai y gwelwch chi eich creadigaeth ar y teledu, ar wefan y BBC, y cyfryngau cymdeithasol neu ar wefannau eraill sydd wedi cael ein caniatâd ni i arddangos ein cynnwys.

b. Ei chopïo, ei newid neu ei chyfieithu, neu wneud pethau wedi eu hysbrydoli ganddi

Byddwn yn golygu eich cynnwys sy'n gysylltiedig â newyddion dim ond lle bo angen. Darllenwch sut rydym yn defnyddio eich creadigaethau a’ch sylwadau sy’n gysylltiedig â newyddion yma

c. Ei defnyddio gyda’n hoffer ar gyfer gwneud creadigaethau neu ailgymysgu cynnwys

Mae rhai o'n gwasanaethau - fel Doctor Who Game Maker - yn cynnwys offer ar gyfer chwarae o gwmpas gyda’n cynnwys, ysgrifennu eich cod eich hun, a gwneud pethau fel gemau a delweddau.

Gallai'r rhain:

 • Arddangos eich creadigaethau i ysbrydoli pobl eraill.
 • Gwahodd eraill i ddefnyddio eich creadigaeth i wneud eu creadigaethau eu hunain

d. Ei rhannu i gynnal ymchwil

Rydyn ni’n cynnal gweithgareddau ymchwil ac weithiau yn cyd-weithio â phartneriaid ymchwil. Bob hyn a hyn, rydyn ni’n rhannu ein cynnwys a data gyda nhw. Ond rydyn ni’n ofalus ynglŷn â’r hyn rydyn ni’n ei rannu a beth all ein partneriaid ymchwil ei wneud ag ef.

e. Safoni’r cynnwys

Sy’n golygu y gallwn adolygu, golygu, dileu neu beidio â’i dangos. Ac, os yw’n torri unrhyw gyfreithiau, gallwn ei chyfeirio at yr heddlu ac awdurdodau eraill.

A gallwn ei defnyddio:

 • Yn unrhyw le yn y byd
 • Mewn unrhyw gyfrwng (e.e. y teledu, y rhyngrwyd, radio)
 • Am unrhyw gyfnod - hyd yn oed os byddwch chi’n stopio defnyddio’n gwasanaethau.

A gall unrhyw un rydyn ni’n gweithio gydag ef wneud y pethau hynny hefyd.

Er enghraifft, os byddwch yn anfon delwedd i BBC News, gallem rannu eitem newyddion sy’n cynnwys y ddelwedd â darlledwr o dramor, a fyddai wedyn yn gallu gwneud yr holl bethau uchod.

Gallent hefyd godi tâl ar eu defnyddwyr i’w gweld.

Nôl i'r brig

Creadigaethau - beth na allwch ei anfon atom

Peidiwch ag anfon dim atom:

a)  A wnaethpwyd gan rywun arall, neu sy’n copïo creadigaeth rhywun arall

b)  Nad yw yn Saesneg (oni bai ein bod ni wedi gofyn i chi roi sylwadau mewn iaith arall)

c)  Sy’n anghyfreithlon neu’n ddifrïol (niweidio enw da rhywun)

d)  Sy’n amhriodol (tramgwyddus, ddim yn berthnasol i’r testun, sbam)

e)  Sy’n cynnwys manylion personol

f)  Sy’n cynnwys sbam (oni bai eich bod yn rhoi sylwadau ar stori am y cig tun)

g) Sy’n torri ein rheolau ar etholiadau a refferenda

h) Sy’n rhoi plant mewn perygl

i)  Sy’n tarfu ar hawliau unrhyw un (mae hynny’n cynnwys hawliau preifatrwydd)

j)  Rydych wedi’i wneud fel rhan o’ch swydd neu ar gyfer eich busnes

k)  Sy’n hyrwyddo busnes

l)  Sy’n enwi rhywun (oni bai eich bod wedi cael ei ganiatâd neu, os yw o dan 16 oed, caniatâd ei riant neu warchodwr)

m) Sy'n dirmygu'r llys

n)  Sy'n cynnwys dolenni i gynnwys na fedr gael eu gweld yn hawdd neu a allai fod yn beryglus (feirysau, worms, spyware a Trojans) neu sy'n agor nifer o ffenestri yn awtomatig

o)  Nad yw’n cydymffurfio â'r telerau hyn

Nôl i'r brig

Eich cyfrif BBC

a. Cofrestru i greu cyfrif

Bydd angen cyfrif arnoch i ddefnyddio rhai o’n gwasanaethau, fel BBC iPlayer, hysbysiadau ac argymhellion personol.

b. Cael eich cyfrif BBC yma

Er mwyn cadw eich cyfrif yn ddiogel:

 • Peidiwch â rhoi eich cyfrinair nag enw defnyddiwr i neb
 • Peidiwch â rhoi gwybodaeth anwir i ni
 • Peidiwch â cheisio mewngofnodi fel rhywun arall
 • Peidiwch â cheisio osgoi ein mesurau diogelwch
 • Peidiwch â chreu mwy nag un cyfrif
 • Peidiwch â chreu cyfrif ar ran rhywun arall, heblaw ar ran eich plentyn.

A chofiwch ddiweddaru eich manylion.

c. Beth rydyn ni'n ei wneud â’ch gwybodaeth

Mae'r data yr ydych yn ei anfon atom pan fyddwch yn cofrestru, pan fyddwch yn llenwi ffurflenni gwe neu pan fyddwch yn defnyddio’n gwasanaethau yn ein helpu i wneud y canlynol:

 • Darparu gwasanaethau, argymhellion, hysbysiadau a nodweddion eraill i chi
 • Gwella ein gwasanaethau cyfredol a darparu rhai newydd.

Darllenwch ragor am sut yr ydym yn defnyddio eich data personol yn ein polisi preifatrwydd a chwcis.

d. Newid gosodiadau a dileu eich cyfrif

Cewch wybod sut i addasu eich cyfrif neu ei ddileu yma.

e. Newid gosodiadau ar eich dyfais

Gall hyn atal rhai o’n gwasanaethau rhag gweithio’n iawn.

Cewch ragor o wybodaeth am newid eich gosodiadau yma.

Nôl i'r brig

Os bydd anffawd

Rydym yn ofalus iawn i geisio sicrhau bod ein cynnwys a’n gwasanaethau gystal ag y gallant fod. Felly, os bydd rhywbeth yn mynd o chwith, dim ond yn yr amgylchiadau isod y byddwn yn gyfrifol:

a. Os bydd ein gwasanaethau neu gynnwys yn niweidio eich dyfais neu unrhyw beth arno. Os digwydd hyn, efallai y byddwch yn gallu gofyn am iawndal o dan y ddeddf diogelu defnyddwyr.

Ond does dim sicrwydd y ceir iawndal. Cofiwch gael cyngor cyfreithiol.

b. Ar gyfer rhai digwyddiadau annhebygol. Os bydd ein hesgeulustod ni yn achosi marwolaeth neu anaf, er enghraifft.

c. Os ydych chi’n “ddefnyddiwr” unigol ac y byddai’n annheg i ni beidio â chael ein dal yn gyfrifol.

Fel arall, nid ydym yn atebol am unrhyw beth sy’n digwydd:

 • Os byddwch yn dibynnu ar gyngor, data, sylwebaeth, safbwyntiau neu unrhyw gynnwys arall
 • Os oes camgymeriadau, hepgoriadau, ymyriadau, oedi, firysau neu namau
 • Os byddwn yn diffodd neu’n symud cynnwys, gwasanaethau, dolenni allanol neu greadigaethau (fel arfer dim ond wrth safoni, a hynny am resymau cyfreithiol y byddem yn gwneud hyn, neu os ydym yn gwella gwasanaeth)
 • Os yw’r hyn sy’n digwydd yn rhywbeth nad oedd yn rhesymol ei ragweld
 • Os na fyddai’r peth sy’n digwydd fel arfer yn deillio o’r anffawd
 • Os nad oeddech chi a ni wedi cytuno y byddai’r peth hyn yn digwydd mae’n debyg petai anffawd yn digwydd.

Mae hyn yn berthnasol i safleoedd y byddwn yn cysylltu â nhw yn ogystal â’n cynnwys a’n gwasanaethau ni.

A chofiwch...

Nôl i'r brig

Dolenni allanol

Rydym weithiau’n cysylltu â safleoedd heblaw rhai’r BBC. Ac rydym weithiau’n rhoi ein gwasanaethau arnynt - er enghraifft pan fyddwch chi’n cysylltu â ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Rhai pethau i'w cofio:

a. Dydyn ni ddim yn cymeradwyo’r safleoedd yr ydym yn cysylltu â nhw.

b. Nid ydym yn gyfrifol am eu cynnwys nac yn atebol am unrhyw beth sy’n digwydd i chi os byddwch yn eu defnyddio.

c. Os byddwch chi neu unrhyw un arall yn rhannu rhywbeth sy’n cynnwys dolen, nid ydym ni yn gyfrifol am unrhyw beth ar y safle y mae’n cysylltu ag ef.

d. Fel arfer, mae gan safleoedd allanol eu telerau defnyddio’u hunain.

Nôl i'r brig

BBC iPlayer

a. Rheolau ar gyfer defnydd personol

b. Y rheolau ar gyfer busnes

Gallwch gynnig mynediad i iPlayer yn eich adeiladau ar gyfer gwylio neu lwytho i lawr rhaglenni’r BBC. Ond:

Nôl i'r brig

Ac yn olaf

I’ch atgoffa, rhai pethau cyfreithiol ychwanegol a dyna ni:

a. Os byddwch yn defnyddio gwasanaeth ar ran busnes, mae’r busnes hwnnw yn cytuno i'r telerau hyn. Felly, mae'n rhaid i’ch busnes gadw at y telerau hyn os ydych chi’n defnyddio gwasanaeth…

 • yn sylweddol i wneud eich gwaith - fel gweithiwr, contractwr neu ymgynghorydd
 • at ddibenion masnachol - i wneud elw neu
 • ar gyfer defnydd addysgol, dielw elusennol neu gan y llywodraeth.

b. Fel y gwnaethom ddweud yn gynharach, darllenwch y telerau hyn cyn defnyddio’n gwasanaethau. Pan fyddwch yn defnyddio’n gwasanaethau a’n cynnwys, rydych yn cytuno i’r:

 • Telerau defnyddio hyn
 • Unrhyw delerau eraill rydym wedi rhoi gwybod i chi amdanynt.

Ac mae'r pethau hynny’n disodli’r holl gytundebau blaenorol rhyngoch chi a ni am ddefnyddio’n gwasanaethau a’n cynnwys.

c. Mae hwn yn gontract rhyngoch chi a ni. Nid oes gan neb arall unrhyw hawliau i orfodi telerau’r contract.

d. Mae’r telerau hyn yn rhwym wrth gyfraith Lloegr, a dim ond llysoedd Lloegr all wneud dyfarniadau yn eu cylch.

e. Darperir ein gwasanaethau a’n cynnwys i chi gan y Gorfforaeth Ddarlledu Brydeinig, Broadcasting House, Portland Place, London W1A 1AA.

© BBC 2018

Nôl i'r brig
Newid iaith: EnglishGàidhlig