http://www.bbcthai.com

15 มีนาคม 2006 เผยแพร่เมื่อ 23:29 GMT

กวีนิพนธ์

หนังสือกวีนิพนธ์ที่ห้องสมุดนำมาเสนอจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าถึงงานของกวีอังกฤษคนสำคัญๆ

เป็นกวีนิพนธ์ประเภทต่างๆตั้งแต่ยุคโรแมนติคส์จนถึงปัจจุบัน เช่น T.S. Eliot, Seamus Heany

เรื่อง Old Possum’s Book of Practical Cats ของ T.S. Eliot

เรื่อง The Rattle Bag Poems of Celebration: The Nation’s Favourite ของ Seamus Heany (ed.)

เรื่อง William Wordsworth Selected Poetry ของ Stephen Gill (ed.)

เรื่อง Anthem to Doomed Youth ของ Wilfred Owen