http://www.bbcthai.com

15 พฤศจิกายน 2005 เผยแพร่เมื่อ 13:07 GMT

งานสัมมนาสนับสนุนบีบีซีไทย

งานสัมมนา “มาตรฐานสื่อหลังปิดรายการวิทยุบีบีซี ภาคภาษาไทย” ที่โรงภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโดยสาขาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สนับสนุนโดย มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

โปรดแจ้งชื่อเพื่อสำรองการเข้างานและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
208 ถนน เทศบาลรังรักษ์เหนือ ประชานิเวศน์ 1 จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-954-2346-7 โทรสาร. 02-954-2348
ผู้ประสานงานคุณผ่องพรรณหรือคุณกิ๊ก โทรศัพท์มือถือ 09-4147516

E-mail: w_pongpan@yahoo.com