Telerau defnyddio

Telerau defnyddio

Darperir mynediad i 'bbc.co.uk' a defnydd ohono yn y DU ac yn rhyngwladol gan y BBC (gall defnyddwyr rhyngwladol y safle weld rhywfaint o hysbysebu ar dudalennau penodol a ddarperir gan gangen fasnachol y BBC, BBC Worldwide Limited ("BBCW")) ar y telerau canlynol:

1. Trwy ddefnyddio bbc.co.uk rydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan y telerau hyn, a fydd yn dod i rym yn ddi-oed pan ddefnyddiwch bbc.co.uk y tro cyntaf. Os nad ydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan bob un o'r telerau canlynol peidiwch â mynd i mewn i bbc.co.uk, ei defnyddio na chyfrannu ati.

2. Gall y BBC newid y telerau hyn o dro i dro ac felly dylech wirio'r telerau hyn yn rheolaidd. Os ydych yn parhau i ddefnyddio bbc.co.uk tybir eich bod yn derbyn y telerau hyn wedi'u diweddaru neu'u newid. Os nad ydych yn cytuno â'r newidiadau hyn, dylech roi'r gorau i ddefnyddio'r wefan hon. Os oes unrhyw wrthdaro rhwng y telerau hyn a thelerau lleol penodol sy'n ymddangos yn rhywle arall ar bbc.co.uk (gan gynnwys rheolau mewnol) yna'r olaf fydd drechaf.

caead

Defnyddio bbc.co.uk

3. Rydych yn cytuno i ddefnyddio bbc.co.uk at ddibenion cyfreithlon yn unig, ac mewn modd nad yw'n torri ar hawliau, yn cyfyngu nac yn atal defnydd a mwynhad unrhyw un arall o bbc.co.uk. Mae ymddygiad gwaharddedig yn cynnwys aflonyddu neu achosi gofid neu anhwylustod i unrhyw unigolyn, trosglwyddo cynnwys anweddus neu sarhaus neu darfu ar lif arferol deialog yn bbc.co.uk.

caead

Eiddo Deallusol

4. Bydd pob hawlfraint, nod masnach, hawl dylunio, patentau a hawliau eiddo deallusol eraill (cofrestredig neu anghofrestredig) yn ac ar bbc.co.uk a phob cynnwys (gan gynnwys pob cymhwysiad) sydd ar y wefan yn parhau'n freiniedig yn y BBC neu'i drwyddedwyr (sy'n cynnwys defnyddwyr eraill). Ni chewch gopïo, atgynhyrchu, ailgyhoeddi, dadosod, dadgrynhoi, cildroi yn beiriannol, lawrlwytho, postio, darlledu, trawsyrru, trefnu ei fod ar gael i'r cyhoedd, neu fel arall ddefnyddio cynnwys bbc.co.uk mewn unrhyw ffordd ac eithrio at eich defnydd personol, anfasnachol eich hun. Cytunwch hefyd i beidio ag addasu, newid na chreu gwaith deilliannol o unrhyw gynnwys bbc.co.uk ac eithrio at eich defnydd personol, anfasnachol eich hun. Mae unrhyw ddefnydd arall o gynnwys bbc.co.uk yn gofyn am ganiatâd ysgrifenedig y BBC ymlaen llaw.

5. Mae'r enwau, y delweddau a'r logos sy'n dynodi'r BBC, BBCW neu drydydd partïon a'u cynhyrchion a'u gwasanaethau dan reolaeth hawlfraint, hawliau dylunio a nodau masnach y BBC, BBCW a/neu drydydd partïon. Ni ddylid dehongli bod unrhyw beth a gynhwysir yn y telerau hyn yn caniatáu unrhyw drwydded neu hawl i ddefnyddio unrhyw nod masnach, hawl dylunio neu hawlfraint y BBC, BBCW neu unrhyw drydydd parti arall.

caead

Cyfraniadau at y BBC

6. Trwy rannu unrhyw gyfraniad (gan gynnwys testun, ffotograffau, graffeg, fideo neu sain) gyda'r BBC rydych yn cytuno i roi caniatâd i'r BBC, yn rhad ac am ddim, ddefnyddio'r deunydd mewn unrhyw ffordd y dymuna (gan gynnwys ei newid a'i addasu am resymau gweithredol a golygyddol) ar gyfer gwasanaethau'r BBC mewn unrhyw gyfrwng ar hyd a lled y byd (gan gynnwys ar wefan y BBC y mae defnyddwyr rhyngwladol yn cael mynediad iddi). Mewn amgylchiadau penodol gall y BBC hefyd rannu eich cyfraniad gyda thrydydd partïon dibynadwy*.

7. Y chi fydd piau hawlfraint eich cyfraniad o hyd ac nid yw'r caniatâd hwn yn gyfyngedig, felly gallwch barhau i ddefnyddio'r deunydd mewn unrhyw ffordd gan gynnwys caniatáu i eraill ei ddefnyddio.

8. Er mwyn i'r BBC allu defnyddio eich cyfraniad, rydych yn cadarnhau mai eich gwaith gwreiddiol chi eich hun yw eich cyfraniad, nad yw'n ddifenwol ac nad yw'n torri unrhyw gyfreithiau'r DU, bod yr hawl gennych i roi'r caniatâd i'r BBC ei ddefnyddio at y dibenion a nodir uchod, a bod gennych gydsyniad unrhyw unigolyn y gellir ei adnabod yn eich cyfraniad neu gydsyniad ei riant / gwarcheidwad os yw o dan 16 oed.

9. Fel arfer dangoswn eich enw gyda'ch cyfraniad, oni wnewch gais fel arall, ond nid yw hyn yn bosibl o hyd am resymau gweithredol. Gall fod angen i'r BBC gysylltu â chi at ddibenion gweinyddol neu ddilysu mewn perthynas â'ch cyfraniad, neu mewn perthynas â phrosiectau penodol. I gael manylion llawn pa bryd a sut y gallwn gysylltu â chi, cyfeiriwch at Bolisi Preifatrwydd y BBC ynghyd ag unrhyw delerau lleol lle maent yn gymwys.

10. Peidiwch â pheryglu'ch hun nac eraill, cymryd risgiau diangen na thorri unrhyw gyfreithiau wrth greu cynnwys y gallwch ei rannu gyda'r BBC.

11. Os nad ydych yn dymuno rhoi i'r BBC y caniatâd a nodir uchod ar y telerau hyn, peidiwch â chyflwyno na rhannu'ch cyfraniad gyda bbc.co.uk.

*Yn achos deunydd sy'n gysylltiedig â newyddion, sylwer y gellir rhannu hwn gyda phartneriaid tramor y BBC; mae pob un o'r rhain yn ddarlledwyr newyddion tramor cyfrifol y'u gwaherddir rhag newid y deunydd mewn unrhyw ffordd neu ei ddarparu i ddarlledwyr eraill y DU neu i'r cyfryngau argraffu.

12. Os oes unrhyw gwestiynau gennych ynghylch cyfrannu cynnwys at y BBC, cyfeiriwch at ein Cwestiynau Cyffredin.

caead

Safleoedd cymunedol bbc.co.uk

13. Er mwyn cyfranogi a chyfrannu at safleoedd cymunedol dethol bbc.co.uk gall fod yn ofynnol i chi gofrestru gyda bbc.co.uk. Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a rhoddir i bbc.co.uk fel rhan o'r broses gofrestru hon a/neu unrhyw ryngweithiad arall gyda bbc.co.uk yn cael ei chasglu, ei storio a'i defnyddio yn unol â Pholisi Preifatrwydd y BBC.

14. Rydych yn cytuno i ddefnyddio safleoedd cymunedol bbc.co.uk (gan gynnwys byrddau negeseuon) yn unol â'r Rheolau Cymunedol canlynol. Mae'r rhain yn gymwys ar draws holl safleoedd a gwasanaethau cymuned bbc.co.uk. Dylech, fodd bynnag, ddarllen rheolau mewnol lleol y safle neu wasanaeth penodol yr ydych yn ei ddefnyddio, gan y gall fod rhai amrywiadau lleol i'r Rheolau Cymunedol hyn.

(i) Am eich swyddi:

 • Rhaid i gyfraniadau fod yn foesgar ac yn chwaethus.
 • Dim ymddygiad aflonyddgar, sarhaus na threisgar: rhaid i gyfraniadau fod yn adeiladol ac yn foneddigaidd, heb fod yn grintachlyd nac wedi'u cyfrannu gyda'r bwriad o greu trafferth.
 • Dim cynnwys anghyfreithlon nac annymunol: nid yw deunydd anghyfreithlon, aflonyddgar, difenwol, treisgar, bygythiol, niweidiol, anllad, halogedig, â gogwydd rhywiol, sarhaus yn hiliol neu'n annymunol fel arall, yn dderbyniol.
 • Byddwch yn amyneddgar: gall defnyddwyr o bob oed a gallu fod yn cymryd rhan yn y safle cymunedol perthnasol o bbc.co.uk.
 • Dim spam na deunydd oddi ar y pwnc: nid ydym yn caniatáu cyflwyno'r un cyfraniadau neu gyfraniadau tebyg iawn lawer o weithiau. Peidiwch ag ailgyflwyno'ch cyfraniad at fwy nag un drafodaeth, na chyfrannu deunydd oddi ar y pwnc mewn meysydd pwnc penodol.
 • Dim hysbysebu na hyrwyddo.
 • Dim difethwyr: bydd deunydd sy'n cynnwys datblygiadau cynllun nad ydynt wedi'u darlledu ar deledu'r DU yn cael ei ddileu oni chyflwynir mewn maes 'difethwyr' dynodedig neu'i farcio fel 'difethwr'.
 • Gall cyfraniadau sy'n cynnwys ieithoedd heblaw am Saesneg gael ei dileu oni chaniateir yn y rheolau mewnol lleol perthnasol.
 • Dim personadu.
 • Dim enwau defnyddiwr amhriodol (e.e. rhai brwnt, sarhaus ac ati).
 • URLs (cyfeiriadau gwefannau) Dim ond os caniateir y rhain o dan unrhyw reolau mewnol lleol perthnasol y gellir dangos y rhain.
 • Ni chaniateir camddefnydd bwriadol o'r cyfleuster cwynion. Os parhewch i wneud hyn, gellir cymryd camau yn erbyn eich cyfrif.

(ii) Eich Cyfrif BBC:

Os defnyddiwch nifer o fewngofnodwyr gyda'r bwriad o amharu ar safle cymunedol neu gythruddo defnyddwyr eraill, efallai y cymerir camau yn erbyn pob un o'ch cyfrifon.

Rhaid cofrestru pob cyfrif gyda chyfeiriad e-bost personol dilys yr ydych yn mynd ato'n gyson er mwyn gallu anfon e-byst safoni atoch. Gellir cau cyfrifon sydd wedi'u cofrestru â chyfeiriad e-bost rhywun arall, neu gyfeiriadau e-bost dros dro, yn ddirybudd. Gallwn ofyn i ddefnyddwyr ail-ddilysu'u cyfrif os credwn eu bod wedi bod yn defnyddio cyfeiriad e-bost annilys.

Ceidw'r BBC yr hawl i gau cyfrifon os gwelir bod unrhyw ddefnyddiwr yn defnyddio PRhau (cyfeiriadau Protocol Rhyngrwyd) procsi er mwyn ceisio cuddio'r defnydd o nifer o gyfrifon BBC, neu os yw defnyddiwr heb fod yn ddefnyddiwr y DU yn cymryd arno mai defnyddiwr y DU ydyw, neu os yw'n amharu ar unrhyw un o'n gwasanaethau mewn unrhyw ffordd.

(iii) Diogelwch:

Cynghorwn nad ydych fyth yn datgelu unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch eich hun nac am unrhyw un arall (er enghraifft: rhif ffôn, cyfeiriad post, cyfeiriad cartref neu gyfeiriad e-bost neu unrhyw fanylion eraill a fyddai'n galluogi eich adnabod yn bersonol) mewn unrhyw safle cymunedol y BBC.

(iv) Gofynion cyfreithiol:

 • Ni allwch gyflwyno na rhannu unrhyw ddeunydd difenwol neu anghyfreithlon o unrhyw natur yn safleoedd cymunedol bbc.co.uk. Mae hyn yn cynnwys testun, graffeg, fideo, rhaglenni neu sain.
 • Gwaherddir cyfrannu deunydd at safle cymunedol bbc.co.uk gyda'r bwriad o gyflawni neu hyrwyddo gweithred anghyfreithlon.
 • Rydych yn cytuno i gyflwyno neu i rannu gyda safleoedd cymunedol bbc.co.uk gyfraniadau sy'n waith gwreiddiol gennych chi'n unig. Rhaid i chi beidio â throseddu yn erbyn, llên-ladrata, na thorri ar hawliau'r BBC neu drydydd partïon gan gynnwys hawlfraint, nod masnach, cyfrinachau masnach, preifatrwydd, cyhoeddusrwydd, hawliau personol neu berchnogol.

(v) Os ydych o dan 16 oed:

 • Mynnwch ganiatâd rhiant neu warcheidwad cyn cymryd rhan mewn unrhyw gymuned bbc.co.uk.
 • Peidiwch fyth â datgelu unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch eich hun nag unrhyw un arall (er enghraifft, ysgol, rhif ffôn, eich enw llawn, cyfeiriad cartref neu gyfeiriad e-bost).

(vi) Os ydych yn torri'r Rheolau Cymunedol hyn:

Os methwch â chadw at y Rheolau Cymunedol hyn (a/neu unrhyw amrywiadau mewn rheolau mewnol lleol perthnasol) wrth gymryd rhan mewn safle cymunedol bbc.co.uk, anfonir e-bost atoch yn eich hysbysu pam y gwrthodwyd neu pam y golygwyd eich cyfraniad. Bydd yr e-bost hwn yn cynnwys rhybudd hefyd y gall parhau i dorri'r rheolau arwain at gymryd camau yn erbyn eich cyfrif neu gyfrifon.

Gall y camau hyn gynnwys unrhyw gynnwys sy'n cael ei ddangos gennych yn cael ei wirio cyn caniatáu iddo fynd ar y safle neu atal dros dro neu'n barhaol eich gallu i gyfranogi mewn unrhyw un neu'r cyfan o feysydd cymunedol bbc.co.uk.

Os cyflwynwch gynnwys sarhaus neu amhriodol i safleoedd cymunedol bbc.co.uk neu os rhannwch gynnwys sarhaus neu amhriodol gyda safleoedd cymunedol bbc.co.uk neu unrhyw le arall ar bbc.co.uk neu os byddwch fel arall yn rhan o ymddygiad aflonyddgar ar bbc.co.uk, a bod y BBC o'r farn bod y cyfryw ymddygiad yn ddifrifol a/neu'n ailadroddus, gall y BBC ddefnyddio pa wybodaeth bynnag sydd ar gael iddo amdanoch i atal unrhyw achosion pellach felly o dorri amodau. Gall hyn gynnwys hysbysu trydydd partïon perthnasol fel eich cyflogwr, ysgol neu ddarparwr e-bost am y tor-amod(au).

Ceidw'r BBC yr hawl i ddileu unrhyw gyfraniad, neu i gymryd camau yn erbyn unrhyw gyfrif BBC, ar unrhyw adeg, am unrhyw reswm.

caead

Ymwadiadau a Chyfyngiad ar Atebolrwydd

15. Mae mwyafrif y cynnwys sy'n cael ei ddangos ar safleoedd cymunedol bbc.co.uk yn cael ei greu gan aelodau'r cyhoedd. Eu barn hwy sy'n cael ei mynegi, ac oni ddatgenir yn benodol, nid barn y BBC na BBCW ydyw. Nid yw'r BBC na BBCW yn gyfrifol am unrhyw gynnwys sy'n cael ei ddangos gan aelodau'r cyhoedd ar bbc.co.uk nag am argaeledd neu gynnwys unrhyw safleoedd trydydd parti y gellir cael mynediad iddynt drwy bbc.co.uk. Nid yw unrhyw ddolenni cyswllt i wefannau trydydd parti o bbc.co.uk yn golygu bod y BBC neu BBCW yn cefnogi'r safle hwnnw, a defnyddiwch y safle hwnnw ar eich risg eich hun.

16. Darperir cynnwys bbc.co.uk, gan gynnwys y wybodaeth, enwau, delweddau, lluniau, logos ac eiconau mewn cysylltiad neu mewn perthynas â'r BBC a/neu BBCW, ei gynhyrchion a'i wasanaethau (neu â chynhyrchion a gwasanaethau trydydd parti) "FEL AG Y MAE" ac "FEL AG Y MAE AR GAEL". I'r graddau a ganiateir gan y gyfraith, mae'r BBC yn eithrio pob sylw a gwarant (boed yn ddatganedig neu ymhlyg), gan gynnwys gwarantau ymhlyg ansawdd boddhaol, addasrwydd i ddiben penodol, peidio â thorri amodau, cysondeb, diogelwch a chywirdeb. Nid yw'r BBC yn gwarantu amseroldeb, cyfanrwydd na pherfformiad y wefan nac unrhyw gynnwys. Er ein bod yn ceisio sicrhau bod yr holl wybodaeth a ddarperir gan y BBC yn gywir pan gaiff ei chyhoeddi, ni dderbynnir unrhyw gyfrifoldeb gan neu ar ran y BBC am unrhyw gamgymeriadau, hepgoriadau neu gynnwys anghywir ar y wefan.

17. Nid oes unrhyw beth yn y telerau hyn yn cyfyngu neu'n eithrio atebolrwydd y BBC am farwolaeth neu anaf personol yn cael ei achosi gan esgeulustod a brofwyd ar ei ran. Yn amodol ar y ddedfryd flaenorol, ni fydd y BBC a/neu BBCW yn atebol am unrhyw rai o'r colledion neu ddifrod canlynol (p'un a oedd y cyfryw ddifrod neu golledion wedi'u rhagweld, yn rhagweladwy, yn hysbys neu fel arall): (a) colli data; (b) colli refeniw neu elw disgwyliedig; (c) colli busnes; (d) colli cyfle; (e) colli ewyllys da neu niwed i enw da; (f) colledion yn cael eu dioddef gan drydydd partïon; neu (g) unrhyw ddifrodau anuniongyrchol, canlyniadol, arbennig neu enghreifftiol yn deillio o ddefnyddio bbc.co.uk waeth beth yw'r ffurf weithredu.

18. Nid yw'r BBC a BBCW yn gwarantu y bydd swyddogaethau sydd ar gael ar bbc.co.uk yn ddi-dor neu'n rhydd o gamgymeriadau, y bydd diffygion yn cael eu cywiro, neu fod bbc.co.uk neu'r gweinydd sy'n sicrhau ei fod ar gael yn rhydd o firysau neu namau. Rydych chi'n cydnabod mai eich cyfrifoldeb chi yw gweithredu trefniadau digonol a gwiriadau firysau (gan gynnwys gwiriadau gwrth-firws a gwiriadau diogelwch eraill) i fodloni eich gofynion penodol er cywirdeb mewnbynnu ac allbynnu data.

caead

Cyffredinol

19. Os penderfynir bod unrhyw rai o'r telerau hyn yn anghyfreithlon, yn annilys neu fel arall yn anorfodadwy ar gyfrif cyfreithiau unrhyw wladwriaeth neu wlad lle bwriedir i'r telerau hyn fod yn effeithiol, yna i'r graddau bod ac o fewn yr awdurdodaeth lle mae'r term hwnnw'n anghyfreithlon, yn annilys neu'n anorfodadwy, caiff ei dorri neu'i ddileu o'r telerau hyn a bydd y telerau sy'n weddill yn goroesi ac yn parhau i fod yn rhwymol ac yn orfodadwy.

20. Nid yw methiant neu oedi ar ran y BBC i arfer neu orfodi unrhyw hawl yn y telerau hyn yn ildio hawl y BBC i orfodi'r hawl honno.

21. Caiff y telerau hyn eu llywodraethu a'u dehongli'n unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr a fydd ag awdurdodaeth gyfyngedig dros unrhyw anghydfodau.

British Broadcasting Corporation © 2002-2008
Broadcasting House,
Portland Place,
London,
W1A 1AA

caead

caead

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.