இந்த சேவையை பயன்படுத்த ஜாவாமென்பொருள் செயற்படுத்தப்படல் வேண்டும்

மாற்று ஒலி/ஒளி வடிவங்களை இயக்குக