වීඩියෝ ක්‍රීඩා ලෝකය ආක්‍රමණය කළ බුද්ධි සේවා නිලධාරීන්-ක්ලික්

14 දෙසැම්බර් 2013 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 17:15 GMT

තොරතුරු තාක්ෂණයේ නව පෙරමුණු

එක්ස් බොක්ස් ක්‍රියා විරහිත කරන අනතුර කුමක්ද?

බුද්ධි සේවා නිලධාරීන් වීඩියෝ ක්‍රීඩා ලෝකය ආක්‍රමණය කලේ ඇයි?

ගීත ලැයිස්තුවක් ගොඩ නගා ගැනීමට උපකාර වන මෘදුකාංගය කුමක්ද?

සිව් දෙස සිසාරා බලන දැක්මක් ගුගල් සිතියමට එක්කර ගත හැකිද?