වචනය නවතින තැනින් සංගීතය උපදින බව ඇදහූ අමරදේව

ප්‍රධාන පුවත්