අපි තමයි 'ලෝකේ ලොකුම මිනිස්සු කියන මන්ද බුද්ධික හැඟීමක් තියනවා'

ප්‍රධාන පුවත්