අලුත්ගම ගැටුම්වලින් සිදු වූ හානියේ ඡායාරූප

16 ජුනි 2014 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 17:32 GMT

තම වෙළඳසැල ඇතුළු තවත් මුස්ලිම් ජාතිකයන්ට අයත් වෙළඳසැල් ගණනාවක් ගිනි තබා ඇති බව අලුත්ගම නගරයේ මුස්ලිම් ව්‍යාපාරික මොහොමඩ් නාදීක් සංදේශයට පැවසීය.