ඇමෙරිකානු නියෝජිතවරිය ගේ ජිනීවා කතාව

27 මාර්තු 2014 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 17:54 GMT

ජිනීවා මානව හිමිකම් මණ්ඩලයේදී ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් ඉල්ලමින් යෝජනාව ගෙන ආ ඇමෙරිකානු නියෝජිතවරිය ගේ කතාව.

ඇය කියා සිටියේ මානව හිමිකම් කොමසාරිසවරියගේ වාර්තාව පවසන පරිදි ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් අවශ්‍ය කරන බව.