ඉන්දීය නියෝජිතයාගේ ජිනීවා කතාව

27 මාර්තු 2014 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 18:26 GMT

ජිනීවා යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් ඡන්ද විමසීමේදී ඉන්දියාව ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටියේය. ඉන්දීය නියෝජිතයාගේ කතාව.