ශ්‍රී ලංකා නියෝජිතයාගේ ජිනීවා කතාව

27 මාර්තු 2014 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 17:41 GMT

ජිනීවා හිදී ලංකාවේ ප්‍රතිචාරය පළ කරමින් ශ්‍රී ලංකා නිත්‍ය නියෝජිත රවිනාත ආර්යසිංහ කියා සිටියේ යෝජනාව සම්මත කෙරුනොත් එය වැරදි පූර්වාදර්ශයක් වන බව.

හඬ පටයට සවන් දෙන්න.