යාචකයන් නොව 'දේශපාලකයන් පුනරුත්තාපනය කරන්න'

11 පෙබරවාරි 2014 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 19:28 GMT

වැරදි දේශපාලනික ආර්ථික සැලසුම් හේතුවෙන් දුප්පතුන් යාචකයන් බවට පත් වන බව පවසන මානව හිමිකම් ක්‍රියාධරයෝ පුනරුත්තාපනය කළ යුත්තේ යාචකයන් නොව දේශපාලකයන් බව පවසති.