සුනාමියෙන් නව වැනි වසර

26 දෙසැම්බර් 2013 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 18:46 GMT

ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දුනීසියාව, ඉන්දියාව, තායිලන්තය ඇතුළු තවත් රටවල් නවයක 2,30,000 ක් මරුමුවට පත් කළ සුනාමියෙන් නව වැනි වසර ආසියාව පුරා සමරනු ලැබිණි.
ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දුනීසියාව, ඉන්දියාව, තායිලන්තය ඇතුළු තවත් රටවල් නවයක 2,30,000 ක් මරුමුවට පත් කළ සුනාමියෙන් නව වැනි වසර ආසියාව පුරා අනුස්මරණය ලැබිණි
එක අනුස්මරණයක් පැවැත්වුනේ දුම්රියක මගීන් සුනාමිය බිලිගත් පැරෑලියේ දී
පැරෑලියේ ඇතැම් නිවාස වල තවමත් ව්‍යසනයේ කැළැල්
තවත් අනුස්මරණයක් චෙන්නායි නුවර මරීනා වෙරළේ
සැමියාත්, දරු දෙදෙනාත් සුනාමිය විසින් බිලිගනු ලැබු 54 හැවිරිදි එල්ලම්මාල්
මළවුන්ට සෙත් පතා බෙංගාල බොක්කට කිරි දියර
නව වසරකට ඉහතදී මරණයත් ව්නාශයත් පැමිණි පැරෑලිය වෙරළේ පියෙක් සහ දියණියක්