බොරැල්ලේ පදිංචි කරුවන් ඉවත් කෙරුන හැටි

26 නොවැම්බර් 2013 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 13:03 GMT

බොරැල්ලේ පදිංචි කරුවන් ඉවත් කෙරුන හැටි - සේයා රූ සටහනක්
Demolishing settlments Colombo, Sri Lanka
බොරැල්ලේ කාසල් වීදියේ නිවාස වලින් නික්ම යන පදිංචි කරුවන්.
Demolishing settlments Colombo, Sri Lanka
කොළඹ කාසල් වීදියේ ඉවත් කෙරුන ඉදිකිරීම් අනවසර ඒවා බවයි රජය කියා සිටින්නේ.
Demolishing settlments Colombo, Sri Lanka
නික්ම යාමට පෙර ඉතිරිවන යමක් රැක ගැනීමට දරන වෙහෙස
Demolishing settlments Colombo, Sri Lanka
බුල්ඩෝසර් මෙහෙයුම
Demolishing settlments Colombo, Sri Lanka
නික්ම යාමට පෙර