යහ පාලනයක් ඉල්ලා සිටින තරුණ මාධ්‍යවේදියෝ

23 නොවැම්බර් 2013 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 17:04 GMT

වැඩසටහනට සහභාගී වූවන් පැවසුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍යවේදීන් මර්ධනයෙන්,අසහනයෙන් සහ වැරදි කරුවන්ට දඬුවම් නොදීමේ සංස්කෘතියෙන් පීඩාවට පත්වී ඇති බවයි.