කිලිනොච්චිය හා ඕමන්තේ අතර දුම්රිය ගමනාගමනය වසර විසි හතරකට පසු

30 අගෝස්තු 2013 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 11:47 GMT

දශක තුනක යුද්ධයේදී විනාශ වූ උතුරු දුම්රිය සේවයේ ප්‍රධාන ශාඛාවක් වන කිලිනොච්චිය හා ඕමන්තේ අතර දුම්රිය මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය නිමාවීමෙන් පසු ප්‍රථම දුම්රිය ගමන.
කිලිනොච්චි දුම්රිය පල
ඕමන්තේ සිට දුම්රිය පිටත් වීම
නව දුම්රිය
දශක තුනකට පසු
ගම හරහා දුවන 'යකඩ යකා'