පාකිස්තානය ධනවතුන් ගෙන් වැඩිපුර බදු අය කළ යුතු බව බ්‍රිතාන්‍ය කියා සිටී

  • 4 අප්‍රේල් 2013
pakistan

පාකිස්තානය එරට ධනවත් පුද්ගලයන්ගෙන් ඉහළ බදු අය කළ යුත් බවත් එවැනි ප්‍රතිපත්තියක් පදනම් කරගෙන පාකිස්ථානයට ලබා දෙන ආධාර සැලසුම් කළ යුතු බවත් බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තු කමිටු වාර්තාවක් මගින් පෙන්වා දී ඇත.

පාකිස්තානයේ ඉහල ධනවත් කණ්ඩායම් සැලකිය යුතු බදු ප්‍රමාණයන් නොගෙවන බව ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය පිලිබඳ පාර්ලිමේන්තු කමිටුව පවසයි.

මේ නිසා පාකිස්තානයට ලබාදෙන ආධාර පාලනය කිරීමේ පිළිගත හැකි පදනමක් ඇති බවයි පාර්ලිමේන්තු කමිටුව පෙන්වා දෙන්නේ.ඉහ වහ යන දූෂණය නැවැත්වීම සහ නීතියේ ආධිපත්‍යය තහවුරු කිරීම අවධාරණය කෙරෙන අයුරින් අධාර ලබා දීම සලකා බැලිය යුතු බවත් ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය පිලිබඳ බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තු කමිටුව පවසයි.