අල් ජසීරා විරෝධතාව

27 පෙබරවාරි 2014 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 18:04 GMT

අල් ජසීරා ආයතනය පෙබරවාරි විසිහත් වැනි දා මාධ්‍ය නිදහස වෙනුවෙන් ජගත් විරෝධතා දිනයක් ලෙස නම් කොට තිබේ.