ආසියාවේ 'ලොකුම මුඩුක්කුව'

30 දෙසැම්බර් 2013 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 11:07 GMT

ඉන්දියාවේ මුල්‍ය අගනුවර මුම්බායි හි බැංකු සහ නවීන ව්‍යාපාර සමග උරින් උර ගැටී සිටින සුවිශාල ප්‍රදේශයක් හැඳින්වෙන්නේ ධාරාවී නමින්.

එය අවිධිමත් එහෙත් අතිශයින් පලදායී කලාපයක්. එය දහස් සංඛ්‍යාත ජනකායක වාසස්ථානය.

එමෙන්ම එය ජලය හෝ සනීපාරක්ෂාව හිඟ කමින් පෙලෙන ස්ථානයක්.

පසුගිය වසර ගණනාව තිස්සේ ම ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා පැවති සැලසුම් අප්‍රමාණයි. අලුතින් ම ඉදිරිපත් වී අති සැලසුම් පළ දේවිද?

බීබීසී යේ හියු සයික්ස් නිමැවූ වාර්තාවක්.