පාර්ලිමේන්තු සජීවී විකාශන නතර කිරීමේ කුමන්ත්‍රණයක්

25 දෙසැම්බර් 2013 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 13:30 GMT

රන්ජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයා පවසන්නේ,ආණ්ඩුව නො සිතූ පරිදි මහජනතාව වෙත සැබෑ තොරතුරු යෑමත් සමඟ සජීවී විකාශන නවතා දැමීමට ආණ්ඩුව උත්සාහ කරන බවයි