කාන්තා කටයුතු ඇමතිවරයා 'නිලයෙන් පහ කරන්න'

24 දෙසැම්බර් 2013 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 20:57 GMT

ළමා, සංවර්ධන, කටයුතු, සහ කාන්තා, කටයුතු, පිළිබඳ, අමාත්‍යවරයා, තිස්ස, කරල්ලියැද්ද,