මීගොඩ ක්‍රිස්තියානි දේවස්ථානයකට ප්‍රහාර

9 සැප්තැම්බර් 2013 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 15:55 GMT

ක්‍රිස්තියානි දේවස්ථානයකට බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් ඇතුළු පිරිසක් පහර දුන් බවට ලැබුණු චෝදනාවක් විභාග කරමින් සිටින බව පොලිසිය පවසයි.පහරට ලක්වූ කාන්තාවක්.