වැලිවේරිය ප්‍රහාරය ගැන පල්ලිය පොලිසිය සහ ජනතාව

2 අගෝස්තු 2013 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 18:17 GMT

වැලිවේරිය ගැටුම පිළිබඳව කෝපය පළ කරන ජනතාව සහ කරුණු පැහැදිලි කරන පොලිසිය.