භික්ෂූන් වහන්සේ සිරුරට ගිනි තබා ගැනීම සියැසින් දුටුවෙක්

24 මැයි 2013 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 16:31 GMT

Monk self-immolation

බෝවත්තේ ඉන්දරතන හිමියන් සිරුරට ගිනි තබා ගැනීම සියැසින් දුටු මහනුවර ලංකාදීප මාණ්ඩලික වාර්තාකරු ජේ ඒ එල් ජයසිංහ කරන විස්තරයක්.