Taith BBC Cymru

BBC Cymru
Y Ganolfan Ddarlledu
Llandaf
Caerdydd CF5 2YQ 

Diolch yn fawr am eich diddordeb bod yn rhan o deithiau’r cyhoedd o Ganolfan Ddarlledu, Llandaf.

Am resymau gweithredol, ni allwn gynnig teithiau dros y cyfnod nesaf.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra. Rydym yn gobeithio ailddechrau’r teithiau yn y Ganolfan Ddarlledu am gyfnod byr yn 2020 cyn agor teithiau cyhoeddus yng nghartref newydd BBC Cymru Wales, yn y Sgwâr Canolog, Caerdydd.

Rydym yn ddiolchgar iawn am eich diddordeb

 

Costau yn ddilys o 1 Ebrill 2018 hyd at 31ain o Fawrth 2020

Oedolyn Plant Consesiwn Myfyrwyr Ysgol Athro/Athrawes
£10.50 £8.00 £9.75 £8.50 £7.00 £8.75

 

Gostyngiad (dros 60 oed) 

Plant (dan 18 mlwydd oed)

Nid yw'r teithiau yn addas ar gyfer babanod na phlant dan 9 oed.

Mae tocynnau rhodd Teithiau BBC yn berffaith ar gyfer anrheg ben-blwydd, anrheg Nadolig neu ar gyfer achlysur arbennig. Ffoniwch 0370 901 1227 a dewis opsiwn 2 i archebu. Siaradwch ag asiant er mwyn prynu tocyn os gwelwch

Deiliaid bathodynnau Blue Peter: Am ddim i ddeiliaid bathodynnau Blue Peter sy'n 16 mlwydd oed ac iau pan yn ymweld gydag oedolyn sy'n talu pris llawn. (Rhaid dangos y bathodyn a'r cerdyn enillydd pan yn ymweld).

Group Travel Award Finalist 2017
Gwybodaeth archebu

Ar gyfer ymweliadau gan unigolion a grwpiau o lai na 15 o bobl, archebwch ar-lein gan ddefnyddio'r botwm ‘Archebu nawr' (uchod).

Gallwch dalu gyda siec neu gerdyn credyd neu ddebyd gan gynnwys Visa, Mastercard neu Visa Debit.

Lleoliad

BBC Cymru Wales

Cyrraedd

BBC Cymru Wales, Y Ganolfan Ddarlledu, Llandaf, Caerdydd, Cardiff CF5 2YQ

Yr orsaf agosaf yw Danescourt.

Ewch allan o’r orsaf o allanfa Heol Llantrisant, troi i’r chwith a cherdded i lawr Heol Llantrisant am tua 5 munud.

Mae’r Ganolfan Ddarlledu ar y chwith.

Mae yna drên bob hanner awr o orsaf Caerdydd Canolog i Danescourt.

Y bysiau sy’n aros tu allan i neu yn agos at y Ganolfan Ddarlledu – 60, 62 a 122 yn aros ar Heol Llantrisant; 33/33A yn aros ar Ffordd Caerdydd.

Plant

Mae’n rhaid i blant o dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn. Nid yw’r daith yn addas ar gyfer plant o dan 9 oed.

Mynediad i ymwelwyr anabl

Bydd angen teithio tipyn o bellter yn ystod y daith. Mae cadair olwyn ar gael ac mae’n rhaid ei archebu ymlaen llaw drwy ffonio ein llinell archebu ar gyfer grŵp a mynediad ar 0370 901 1227 (neu +44 1732 42 7770 tu allan i’r DU). Gallwch hefyd archebu dolen clywed symudol neu ddehonglydd arwyddo ymlaen llaw (gweler y manylion uchod).

Parcio

Mae’r meysydd parcio yn brysur yn ystod yr wythnos, ac nid oes modd sicrhau llefydd parcio. Gallwch archebu lle parcio anabl ymlaen llaw (niferoedd cyfyngedig).

Coetsis

Mae yna le i fysiau mini a choetsis ollwng a chodi ymwelwyr o flaen yr adeilad.

Hyd

Mae’r daith yn para tua 1.5 awr, yn cynnwys 10 munud ar y dechrau ar gyfer gwiriad diogelwch. Ar y daith, byddwch yn cerdded o amgylch yr adeilad ac hefyd yn sefyll yn llonydd am rai cyfnodau (am tua 30 munud).

Archebu ar gyfer grŵp

Ar gyfer ymweliadau gan grwpiau o dros 15 o bobl a defnyddwyr cadeiriau olwyn, neu bobl a chanddynt anghenion eraill sy'n gysylltiedig ag anabledd, ffoniwch ein llinell ffôn archebu ar gyfer grwpiau a gofynion mynediad ar 03703 500 600* (+44 1248 371155 o du allan i'r DU, ffôn testun ar gyfer pobl sydd â nam ar eu clyw [cyfrwng Saesneg] 03700 100 212*) er mwyn i ni drafod unrhyw ofynion penodol.

Cofiwch nad yw'n bosib archebu ar gyfer llai na 15 o bobl dros y ffôn – archebwch ar-lein os gwelwch yn dda.

*Codir prisiau daearyddol safonol, ac mae'n bosib y bydd galwadau wedi'u cynnwys ym mhecyn galwadau eich darparwr ffôn. Mae'n bosib y bydd galwadau o ffonau symudol yn ddrytach. Mae'n bosib y bydd galwadau'n cael eu recordio at ddibenion hyfforddiant.

Diogelwch

Plîs cyrhaeddwch 15 munud o flaen llaw i fynd drwy’r mesuriadau diogelwch cyn i’r daith ddechrau. Ni chaniateir bagiau mawr yn yr adeilad a dewch ag eitemau angenrheidiol yn unig.

Fe ganiateir yr eitemau canlynol ar y daith:

Bagiau bach sy’n cynnwys bagiau llaw (o dan 40cm x 35cm x 19cm – tua maint A3)

Eitemau gwaharddedig

 Dim bagiau cefn

 Dim bagiau mawr sy’n cynnwys bagiau siopa (dros 40cm x 35cm x 19cm – tua maint A3)

 Dim cesys dillad

Ni chaniateir anrhegion wedi eu lapio

Noder os gwelwch yn dda, nad oes lle penodol i gadw unrhyw fagiau/eitemau gwaharddedig yn yr adeilad felly bydd rhaid i’r gwestai dod o hyd i le saff i gadw’r eitem/au.

Rhagor o wybodaeth

Already been on a BBC Tour recently? Please give us your valued feedback here:

BBC Tours Feedback Form