BBC Tours - Terms and Conditions / Telerau ac Amodau

Please read our Terms and Conditions before proceeding to payment.
Darllenwch ein Telerau ac Amodau cyn mynd ymlaen i dalu.

 

BBC Tours - Terms and Conditions BBC Tours - Telerau ac Amodau
   
Content Cynnwys
   
Photo ID Cerdyn Adnabod
Cancellation Canslo
Visitors with access needs Ymwelwyr gydag anghenion o ran mynediad
Children Plant
Security Diogelwch
Photography Ffotograffau
Parking Parcio
Additional information Gwybodaeth ychwanegol
Makeup of your tour group Eich cyd-deithwyr yn y grŵp
  Ein polisi preifatrwydd

 

Photo ID

Please make sure everyone aged 18 and over brings photo ID with them to present when checking in for the tour. For acceptable forms of photo ID please check our FAQ: What ID should I bring with me on the day?

Back to Top

 

Cancellation

The BBC reserves the right to cancel tours for operational reasons; if this happens we will give you as much notice as possible and refunds or exchanges will be given, but we can't be held responsible for any expenses you have in getting to us. Unfortunately in all other circumstances we're not able to offer any refunds or exchanges.

Back to Top

 

Visitors with access needs

Tours of BBC Buildings cover a fair distance. If you need help with access or if you are a wheelchair user, it's very important you call our Group Bookings and Access Needs Line on 0370 901 1227* (+44 1732 427770 from outside the UK); Textphone for hearing impaired callers 0370 903 0304*.

Back to Top

 

Children

Please make sure all children under 18 are accompanied by an adult; we won't be able to allow them in otherwise. Minimum age limits vary for each tour; please check the relevant tour page on our website. We’re not able to admit children below the relevant minimum age limit.

Back to Top

 

Security

 

Please arrive 15 minutes before the start of your tour to allow for all security checks to take place before the tour starts. Guests will be subject to a person and bag search. Please only bring essential items and keep belongings to a minimum. 

The following items are permitted on the tour:

  • Small bags including handbags (under 40cm x 35cm x 19cm - approximately the size of an A3 sheet of paper)

Prohibited items:

  • Backpacks
  • Large bags including shopping bags (over 40cm x 35cm x 19cm - approximately the size of an A3 sheet of paper)
  • Suitcases
  • No Wrapped Birthday Gifts

* Please note there are no temporary storage facilities for non-permitted bags, so it will be left to the guest to find a safe temporary storage facility. 

 

Back to Top

 

Photography

Due to copyright and security reasons, we have to limit photography at BBC buildings. However, we usually have several photo opportunities and your guides will point them out on the tour.

Back to Top

 

Parking

There is no car parking on site at the majority of BBC buildings. Please consult the 'Venue' tab on the relevant tour page of our website for parking details. Some BBC sites have parking for disabled visitors: please call our Group Bookings and Access Needs Line for more information on 0370 901 1227* (+44 1732 427770 from outside the UK). Textphone for hearing impaired callers 0370 903 0304*

Back to Top

 

Additional information

BBC tours take place in working buildings, so we cannot guarantee who or what you will see on the day of your visit and some days are busier than others.

There is large amount of walking involved on all tours.

BBC receptions have limited facilities as they are designed for business traffic. Please do not arrive too early for your tour as there is limited seating.

The BBC reserves the right to refuse admission.

Back to Top

 

Makeup of your tour group

Tour groups are made up of varying age groups and nationalities and we are not able to guarantee the make-up of your particular tour group.

Back to Top


* UK-wide rate charged at no more than 01/02 geographic numbers. Calls may be monitored for training.

 

Cerdyn Adnabod

Gwnewch yn siŵr, os gwelwch yn dda, fod pawb dros 18 oed yn cyflwyno cerdyn adnabod, gyda llun, ar ddechrau’r daith.

Nôl i’r brig

 

Canslo

Mae’r BBC yn cadw’r hawl i ganslo teithiau am resymau gweithredol; mewn amgylchiadau o'r fath, byddwn yn rhoi gymaint o rybudd â phosib a chynnig ad-daliad neu ddewis arall, ond ni allwn fod yn gyfrifol neu’n atebol am unrhyw gostau teithio. Yn anffodus, ni allwn gynnig ad-daliad na dewis arall dan unrhyw amgylchiadau eraill.

Nôl i’r brig

 

Ymwelwyr gydag anghenion o ran mynediad

Mae teithiau o amgylch Adeiladau'r BBC yn galw am gerdded cryn bellter.Os oes arnoch angen help gyda mynediad neu os ydych chi'n defnyddio cadair olwyn, mae'n bwysig iawn eich bod yn ffonio ein Llinell Anghenion Mynediad ac Archebion Grŵp ar 0370 901 1227 (+44 1732 427770 o’r tu allan i’r DU); neu os oes gennych nam ar eich clyw, ffoniwch ein Ffôn Testun ar 0370 903 0304.

Nôl i’r brig

 

Plant

Rhaid i bob plentyn dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn neu fel arall ni chaniateir mynediad iddynt. Mae’r isafswm oedran yn amrywio i bob taith felly ewch i’r dudalen berthnasol ar y wefan. Ni chaniateir plant o dan yr isafswm oedran.

Nôl i’r brig

 

Diogelwch

Plîs cyrhaeddwch 15 munud o flaen llaw i fynd drwy’r mesuriadau diogelwch cyn i’r daith ddechrau. Ni chaniateir bagiau mawr yn yr adeilad a dewch ag eitemau angenrheidiol yn unig.

 Fe ganiateir yr eitemau canlynol ar y daith:

Bagiau bach sy’n cynnwys bagiau llaw (o dan 40cm x 35cm x 19cm – tua maint A3)

Eitemau gwaharddedig

Dim bagiau cefn

Dim bagiau mawr sy’n cynnwys bagiau siopa (dros 40cm x 35cm x 19cm – tua maint A3)

Dim cesys dillad

Ni chaniateir anrhegion wedi eu lapio

Noder os gwelwch yn dda, nad oes lle penodol i gadw unrhyw fagiau/eitemau gwaharddedig yn yr adeilad felly bydd rhaid i’r gwestai dod o hyd i le saff i gadw’r eitem/au.

Nôl i’r brig

 

Ffotograffau

Am resymau hawlfraint a diogelwch, mae’n rhaid inni gyfyngu ar dynnu lluniau yn adeiladau’r BBC.Ond, fel arfer, byddwch yn cael sawl cyfle i dynnu llun a bydd eich tywysydd yn dangos y rhain i chi yn ystod y daith.

Nôl i’r brig

 

Parcio

Nid oes cyfleusterau parcio ceir yn safleoedd y BBC, ond, mae lleoedd parcio ar gyfer ymwelwyr anabl ar gael mewn rhai safleoedd. I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch ein Llinell Anghenion Mynediad ac Archebion Grŵp ar 0370 901 1227 (+44 1732 427770 o'r tu allan i’r DU) neu os oes gennych nam ar eich clyw, ffoniwch ein Ffôn Testun ar 0370 903 0304).

Nôl i’r brig

 

Gwybodaeth ychwanegol

Mae pobl yn gweithio yn yr adeiladau lle cynhelir teithiau’r BBC, felly ni allwn warantu pwy neu beth rydych yn debygol o weld ar ddiwrnod eich ymweliad ac mae rhai dyddiau'n brysurach na'i gilydd.

Mae llawer o waith cerdded ar bob taith.

Mae derbynfeydd y BBC wedi eu cynllunio at ddibenion busnes, felly mae'r cyfleusterau sydd ynddynt yn gyfyngedig. Peidiwch â chyrraedd yn rhy gynnar ar gyfer eich taith, gan mai dim ond hyn a hyn o seddau sydd ynddynt.

Mae’r BBC yn cadw'r hawl i wrthod mynediad.

Nôl i’r brig

 

Eich cyd-deithwyr yn y grŵp

Mae oedran a chenedligrwydd y bobl sy’n dod ar ein teithiau yn amrywio ac ni allwn ddweud i sicrwydd pwy fydd eich cyd-deithwyr yn eich grŵp penodol chi.

Nôl i’r brig

 

Ein polisi preifatrwydd

Bydd y BBC yn cadw’r wybodaeth a gawn gennych chi at ddibenion delio â’ch cais am docynnau.

Ymdrinnir â’ch gwybodaeth bersonol yn unol â Deddf Diogelu Data 1998.

Edrychwch ar Polisi Preifatrwydd a Chwcis y BBC i gael rhagor o wybodaeth.

Os cewch chi drafferth gyda’n proses archebu ar-lein, ffoniwch ein Llinell Anghenion Mynediad ac Archebion Grŵp ar 0370 901 1227 (+44 1732 427770 o'r tu allan i'r DU, neu, os oes gennych nam ar eich clyw, ffoniwch ein Ffôn Testun ar 0370 903 0304). *Ni chodir mwy na chyfraddau rhifau daearyddol 01/02 ledled y DU.Mae’n bosib y bydd galwadau’n cael eu monitro at ddibenion hyfforddiant.

Nôl i’r brig