BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

16 October 2014

Air chall


BBC Homepage
Scotland
»Island Blogging
Western Isles

Baleshare
Barra
Benbecula
Bernera
Berneray
Canna
Eigg
Eriskay
Grimsay
Harris
Lewis
Muck
North Uist
Raasay
Rum
Scalpay
Skye
Soay
South Uist
Vatersay

Argyll & Clyde Islands
Northern Isles

Contribute
House Rules

From the BBC
I.B.H.Q.
 

Contact Us

Mise a-rithist!

Hi, folks!

So chan eil mi air a bhith a' sgrìobhadh a seo uabhasach tric, tha fhios 'am - agus is mathaid nach aithneachadh duine nach robh mi ann fad seachdain eile! Ach tha mo phàrantan a' dol a bhith an seo fad seachdain a' toiseachadh Latha na Sàbaid, is mar sin cha bhi update same bith agam dhuibh an ath-sheachdain. Nach sibh tha truagh, eh? Ah well, gheibh sibh seachad air, tha mi cinnteach.

Dè tha air a bhith a' dol nam bheatha? Chan eil sian, ach fada fada cus. Chan eil clasaichean air a bhith ann fad trì làithean a-nis air sgàth an t-sneachda, ach tha mi air a bhith gam chumail fhèin trang -- chan eil obair a dhìth orm eadar Comann nan Oileanach, Luchd na Gàidhlig OGE (comann ùr, is mise nam chathraiche! Ciamar a thachair sin??), a' cuideachadh le Comann nam Pàrant (ged nach e pàrant a th' annamsa ann, ach tha mi làn taic son na bunsgoile a seo), pròiseact mentoring le Iain F., agus oh yeah sia clasaichean cuideachd. Mm. iiiiiintinneach.

Co-dhiù 's co-dheth; air sgath 's nach eil sian agam ri ràdh, 's fheàrr dhomh togail orm. Cheers an-dràst!

Bodach-sneachda an t-Sabhail

Bodach-sneachda taobh a-muigh na Colaiste -- nach e tha snog?
Posted on Air chall at 18:57

Comments

co tha seo?

louise from inverness


Hi! 'S mise Magaidh ... cò ris a tha mi a' bruidhinn? :)

Mise from An t-Eilean


Hiya. Tha e air a bhi a cordadh rium gu mor a bhi a leughadh na th'agad ri radh air an Blogs (agus tha gu leor agad ri radh!!!) agus a bhi a cumail suil air na dealbhan agad cuideachd. Tha sinne (Rapal, BBC Radio nan Gaidheal) gu bhi a deanamh program beo anns an tigh osta Rioghail ann am Portrigh oidhche Dhiardaoin sa tighinn (20mh) le ceol beo bho na comhlain og, ionadail EXIT agus THE DAISY CHAINS. Bi sinn cuideachd a bruidhinn ri torr daoine eadar dhealaichte - ciamar a chordadh e ruit fhein a thighinn air a phrogram son innse dhuinn mu na Blogs agad agus carson a tha daoine ga dheanamh?? Chan eil fhiosam de cho furasda sa tha e dhuit siubhal suas gu ruige Portrigh ach bhiodh e sgoinneil nam biodh tu ann! Bith sinn a toiseachadh a phrogram aig 9.00f agus a dol gu 10.30 mar as abhaist. Co dhiu, leig fios ma tha uidh agad anns an gnothach agus na gabh dragh mur a bheil. Cheers an drasda, Niall Iain

Niall Iain from Steornabhagh


Tha fios nach eil thu a fiachinn le advert fhaiginn air nasgaidh air na blogs Niall Iain? Och well, tha mi caran anamach airson a phrogam agad a nis co dhiubh. Feumaidh gun deach rud a choiriginn fada cearr air latha na sabaid a bha do pharantann a bhos agad - chan eil sgiall orst bhon uair sin. Abair gur e deagh storaidh a tha'nn. Tha mi cinnteach gu bith na cluasan aig Niall Iain fosgailte air a thon!

Eirdsidh from An t-Eilean Fada
This blog is now closed and we are no longer accepting new posts.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy