BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

16 October 2014

Air chall


BBC Homepage
Scotland
»Island Blogging
Western Isles

Baleshare
Barra
Benbecula
Bernera
Berneray
Canna
Eigg
Eriskay
Grimsay
Harris
Lewis
Muck
North Uist
Raasay
Rum
Scalpay
Skye
Soay
South Uist
Vatersay

Argyll & Clyde Islands
Northern Isles

Contribute
House Rules

From the BBC
I.B.H.Q.
 

Contact Us

Barrachd dhealbhan, agus pìos doggerel

Seo dhuibh dealbh no dhà às na stàitean - cò ris a bha na làithean-saora agam fhìn coltach, ann an aithghearrachd.
Dinneir, latha na Nollaige

Am bòrd air latha na Nollaige.

Dhachaigh
Port wine, leabhraichean, agus pìoban m' athar. Ah, dhachaidh.

mmm, cofaidh

cur-seachadan


Bha na fèidh cho snòg an latha a bha siud 's gun do thòisich mi ri smaointinn (cunnartach, tha fhios 'am!) air bàrdachd, is an doigh anns am bi mi ga sgrìobhadh. Is thàinig seo thugam, ged nach deach agam air a sgrìobhadh gus an diugh fhèin.

Bha a sùilean uisgeach nan cuireadh dhomh,
A tlàths mo mhealladh gu socair, mìn
Bha i cho faisg, an eilid nam choille
Is mise ag iarraidh a bòidhchead dhomh fhìn;
Ladhar beag sgiobalta fo bhroilleach mòr,
Eadar gràs is cumhachd, i trom agus grinn -
Mo chasan fhèin cronail do làr bog na coille
’S mo cheumanan àrd ann an cuach mo chinn.
Theich i mum choinneamh; chaidh mis’ às a dèidh
Dhanns sinne còmhla gu ciaradh an latha
Bha mis’ a’ fàs frionasach, ise a’ fàs sgìth
Nuair a chòmhdaich an oidhch’ sinn is ghèilleadh am blàths
A h-anail ga trèigsinn, fhuair ise a tàmh
Ach cha do dh’fhàg i ach faileas lag tuiridh nam làimh.

Siud e bhuams. Tha mi 'n dòchas gu bheil sibh uile gu frogail -- tiors an-dràst!
Posted on Air chall at 13:01This blog is now closed and we are no longer accepting new posts.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy