BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

DILUAIN
19 Faoilteach 2015
Accessibility help
Teacsa a-mhàin
Beul-chainnt

BBC Homepage
Scotland
Alba
Tbh
»Beul-chainnt
Cainnt à Beul-chainnt
Clàr na làraich
Prosbaig air...
Cleasan
Na Prògraman
 

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 
Clàr na Làraich
Na Prògraman
Faigh ro-shealladh air na bhios anns gach prògram san t-sreath ùr, mus tèid an craobh-sgaoileadh.

Cainnt à Beul-chainnt
An robh facal ann am prògram nach do thog thu ceart? A bheil thu ag iarraidh ath-sgrùdadh a dhèanamh air cuid dhen chainnt a chuala tu?

Prosbaig Air...
Seo agad cothrom èisteachd ri cuid a dh' fhacail is abairtean mar a tha iad air an cleachdadh gu nàdarrach ann an còmhradh. 'S ann air a' phrògram Facal Oirbh air Radio nan Gaidheal a chualas na còmhraidhean seo an toiseach.

Cleasan
'S ioma cur-seachad a bh'aig na seann Ghaidheil. Cluich fhèin Àireamh Mhuinntir Fhinn agus Dhubhain. Feuch air na h-amlaidhean cainnte a labhairt. Freagair na tòimhseachain agus leugh mu Gheata na Fèinne.

Gàire
BàtaAbout the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy