BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

DIARDAOIN
16 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin
Aigcridhearciuil

BBC Homepage
Scotland
Alba
Tbh

Aig Cridhe ar Ciuil
Facail nan Oran
Cuspairean nan Sreatha
Cruthaich Ceol
Dealbhan

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 
 
Caitlin NicAonghais
Mo thruaigh leir thu, 'ill bhuidhe


Sèist:

Mo thruaigh lèir thu 'ille bhuidhe
's ann an-diugh tha 'n dèidh ort
mo thruaigh lèir thu 'ille bhuidhe.

Tha 'n Earbag 's i air acarsaid
Am baile puirt an Èirinn.

Chuir sinn croinn sa bhàta
Dà là mun do dh'fhàg sinn Èirinn.

Cùtairean is gàidsearan
Gar sàrachadh le chèile

Nuair a dh'at an fhairge
'S i 'n Earbag a bha treubhach.

An Earbag 's i cho dìonach
Ri botal fìon is cèir air.

Dh' òl sinn slàinte an sgiobair
Nach robh idir anns an èisteachd.

Dh'òl sinn buaidh don bhàta
Thug sàbhailt' sinn à Eirinn.

Bha uisge 's clachan-meallain ann
Is canabhas ga reubadh.

Seachad Caisteal Dhuairt leath'
Gun robh ar turas rèidh leinn.

Bha sinn an Loch Alainn
Mun d' rinn ach pàirt dhiubh èirigh.

[Song lyrics sourced by the Gaelic Resource Database (GRD) for educational purposes only.]Gaol
Gaol-duthcha
Abhachdas
Obair
Creideamh
Muir
Poileataics
Cogagh


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy