BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

DIARDAOIN
16 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin
Aigcridhearciuil

BBC Homepage
Scotland
Alba
Tbh

Aig Cridhe ar Ciuil
Facail nan Oran
Cuspairean nan Sreatha
Cruthaich Ceol
Dealbhan

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 
 
Mairead Nic'IllFhaolain
Alasdair Òig Mhic ’ic Neacail le Mairead Nic’IllFhaolain

 


Alasdair Òig Mhic 'ic Neacail

Sèist
Hìllin ò hi ho ro ho
Hìllin ò hi ho ro
Na hullairin o ho
Hi o ro ho


B’fheàrr leam fhìn gum beirinn mac dhut

Còignear no sianar no seachdnar

’S thogainn suas air bharra bas iad

Air mo ghualainn far am faict’ iad

Bheirinn glùin is cioch an asgaidh

Bheirinn ceàird an làimh gach fear dhiubh

Fear na Dhiuc ’s fear na Chaiptean

Fear air long mhòir à Sasainn

Fear na dhròbhair mòr nam mairtibh

Fear na sgrìobhadair am Peairt dhiubh.

Gabh an t-sèist às dèidh gach sreath

Hìllin ò hi ho ro
Na hullairin o ho
Hi o ro ho

 

Cluinn na th' aig Mairead ri ràdh mu dheidhinn an òran.Gaol
Gaol-duthcha
Abhachdas
Obair
Creideamh
Muir
Poileataics
Cogagh


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy